Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44081
Skelbimo data: 2020-03-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.90
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. kovo 10 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-223

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Savivaldybėje valstybės sveikatos priežiūros politiką.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos ar reabilitacijos krypties išsilavinimą.

4.2. Turėti ne trumpesnį kaip 1 metų darbo stažą administracinio darbo srityje. Administracinio darbo sritis suprantama kaip vadovavimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administravimo funkcijų atlikimas, finansinių išteklių valdymo, paskirstymo ir (arba) jų panaudojimo kontrolė ir (arba) organizavimas, įstaigos veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas. Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas.

4.3. Žinoti ir išmanyti:

4.3.1. valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus;

4.3.2. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis.

4.4. Mokėti ne mažiau kaip vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

4.5. Sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.

4.6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant.

5.2. Organizuoja Savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) Savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų Savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų Savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja jas įgyvendinant.

5.3. Nuolat analizuoja Savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms.

5.4. Pagal kompetenciją vykdo Savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms.

5.5. Organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais.

5.6. Koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į savivaldybių sveikatinimo veiklą.

5.7. Koordinuoja Savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu.

5.8. Vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas.

5.9. Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:

5.9.1. lėšų Savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo;

5.9.2. dėl griežtesnių negu teisės aktuose numatyti reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje Savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai;

5.9.3. kitas išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais.

5.10. Pagal kompetenciją prižiūri, ar Savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus.

5.11. Pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę.

5.12. Pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi.

5.13. Rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus.

5.14. Pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius.

5.15. Nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti Savivaldybės administracijai pagal kompetenciją.

5.16. Prognozuoja visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros problemas bei perspektyvas savivaldybėje.

5.17. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.18. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.19. Vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

___________________________

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Vaiva Apanavičiūtė
Telefonas: 8 5 2196808
El. paštas: vaiva.apanaviciute@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.