Savivaldybės kontrolierius (pareiginės algos koeficientas 14,5) (įstaigos vadovas)

Skelbimo nr.: 42232
Skelbimo data: 2019-09-10
Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Pareigos: Savivaldybės kontrolierius (pareiginės algos koeficientas 14,5) (įstaigos vadovas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės
tarybos 2018 m. gruodžio 20 d.
sprendimu Nr. T-234PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Panevėžio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kontrolierius yra įstaigos vadovas valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Savivaldybės kontrolieriaus pareigybė reikalinga Kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) darbui vadovauti, planuoti, organizuoti, koordinuoti ir atsakyti už jos veiklą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veiklos sritys:
3.1. bendroji veiklos sritis: įstaigos administravimas, dokumentų, įstaigai skirtų asignavimų, personalo valdymas;
3.2. specialioji veiklos sritis: savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo ir naudojimo, savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo priežiūra, finansinis ir veiklos auditas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse stažą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, darbo santykius, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, viešuosius pirkimus, valstybinio audito reikalavimus, išorės audito metodiką reglamentuojančiais ir kitais su pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis susijusiais teisės aktais;
4.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
4.5. gebėti sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;
4.6. gebėti strategiškai planuoti ir organizuoti Tarnybos veiklą;
4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. atsako už Tarnybos vidaus administravimą, tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir Tarnybos vidaus norminius dokumentus, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus, Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas Tarnybos personalo valdymo funkcijas;
5.2. organizuoja Tarnybos darbą, leidžia įsakymus, organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;
5.3. sudaro Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, su šio plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir Savivaldybės administracijos Centralizuotą vidaus audito skyrių, kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų Tarnybos veiklos planą, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas, prireikus patvirtintą planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;
5.4. Tarnybos veiklos planą kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei;
5.5. turi teisę dalyvauti Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos komitetų, Savivaldybės tarybos kolegijos (jei ji įsteigta), komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;
5.6. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
5.7. pats atlieka ir (arba) skiria Tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą;
5.8. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai. Savivaldybės administracijos direktorius, audituotų subjektų vadovai per Savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą (bet ne trumpesnį kaip 30 dienų) privalo ištaisyti audito metu nustatytus jų veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu pranešti Savivaldybės kontrolieriui;
5.9. teikia Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų. Audito ataskaitos ir išvados skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje, o jeigu įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones;
5.10. kiekvienais metais iki liepos 15 dienos rengia ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamente (toliau – Reglamentas) nustatyta tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
5.11. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
5.12. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;
5.13. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
5.14. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, praneša teisėsaugos institucijoms;
5.15. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;
5.16. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
5.17. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir Savivaldybės institucijoms;
5.18. Reglamente nustatyta tvarka ir per numatytus terminus teikia Tarnybos veiklos ataskaitą ir ją arba jos santrauką paskelbia vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, o jeigu įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones;
5.19. Savivaldybės tarybos arba Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;
5.20. atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;
5.21. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose Savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;
5.22. teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie Savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas;
5.23. atstovauja Tarnybai kitose valstybės (savivaldos) valdymo institucijose, įstaigose ir organizacijose;
5.24. sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audite tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikia duomenis Valstybės kontrolei apie savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus;
5.25. Valstybės kontrolės prašymu teikia Tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;
5.26. vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai;
5.27. atstovauja Tarnybai santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sutartis su Lietuvos Respublikos juridiniais ir fiziniais asmenimis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės tarybai.

_____________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6816
El. paštas: ausra.vengraite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.