Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44170
Skelbimo data: 2020-03-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:

ŠIAULIŲ APSKRITIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO
SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ginti vaikų teises ir interesus, vykdyti teisės aktų ir kitų rengiamų dokumentų atitikimo teisės aktams kontrolę, rengti ieškinius, skundus, atsiliepimus, išvadas teismams ir atlikti kitus procesinius veiksmus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje – teisės – veiklos srityje ir specialiojoje – vaiko teisių apsaugos – veiklos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti teisinio darbo patirties;
4.3. išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų vaiko teisių apsaugą reguliuojančių nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatas, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
4.4. turėti teorinių žinių, susijusių su vaiko teisių apsauga, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisingumo, vidaus reikalų sistemomis bei nepilnamečių administracine ir baudžiamąja justicija;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus;
4.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
4.7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų ir teisės aktų rengimą;
4.9. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytasis atvejai ir tvarka gina, atstovauja bei užtikrina vaiko teises ir interesus teisme, dalyvauja teismo posėdžiuose ir (ar) teikia teismui išvadas;
5.2. rengia teismui procesinius dokumentus (ieškinius, priešieškinius, pareiškimus, prašymus) ir kreipiasi į teismą Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytais atvejais ir tvarka;
5.3. Civilinio proceso kodekso nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauja vykdymo procese, vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus;
5.4. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatytais atvejais ir tvarka atstovauja vaiko interesams ikiteisminio tyrimo ir (ar) baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme metu;
5.5. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka tiria administracinius nusižengimus;
5.6. rengia kreipimąsi į atsakingas teisėsaugos institucijas, kad asmenims, keliantiems grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, būtų taikomos civilinės, administracinės ar baudžiamosios poveikio priemonės;
5.7. lankosi šeimose, auginančiose vaikus, tiria jų gyvenimo aplinką, nustato socialines problemas ir vaiko teisių pažeidimus, nedelsdamas teisės aktų nustatyta tvarka imasi būtinų reagavimo veiksmų, siekdamas užtikrinti vaiko teises ir interesus ir vaiko saugumą;
5.8. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir rengia atsakymų į juos projektus;
5.9. konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus (rūpintojus), įtėvius, švietimo, socialinius darbuotojus, kitus fizinius bei juridinius asmenis vaiko teisių apsaugos ir gynimo klausimais;
5.10. registruoja Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir interesų užtikrinimo priemones, susijusias su veikla teismuose civilinėse, baudžiamosiose bylose, kurias nurodo informacinės sistemos nuostatai;
5.11. bendradarbiauja su savivaldybės administracija, valstybės ir savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sprendžiant su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus;
5.12. dalyvauja savivaldybių administracijų, valstybės ir savivaldybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių organizuojamuose pasitarimuose vaiko teisių apsaugos klausimais, organizuoja pasitarimus;
5.13. dalyvauja tarybų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko teisių apsauga, veikloje;
5.14. vykdo patarėjų, dirbančių Šiaulių apskrities savivaldybių teritorijose, pavedimus, susijusius su vaiko teisių užtikrinimu ir teisėtų interesų atstovavimu savivaldybės teritorijoje;
5.15. atlieka kitas su Skyriaus veikla susijusias funkcijas ir Skyriaus vedėjo, vyresniojo patarėjo, patarėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Skyriaus uždaviniams pasiekti.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus patarėjui.

_____________________

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Irena Bruzgienė
Telefonas: 8 5 2196839
El. paštas: irena.bruzgiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.