Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Vyriausiasis specialistas (Šiaulių m.) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44169
Skelbimo data: 2020-03-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Vyriausiasis specialistas (Šiaulių m.) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.80
Pareigybės aprašymas:

ŠIAULIŲ APSKRITIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. Vyriausiasis specialistas šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas atlieka Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) teritorijoje.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti vaiko teisių ir interesų gynimą ir apsaugą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje – vaiko teisių apsaugos – veiklos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį socialinio darbo ar pedagogikos (edukologijos), ar teisės, ar psichologijos krypties išsilavinimą ir darbo patirties psichologijos ir (ar) socialinio darbo, ir (ar) socialinės pedagogikos, ir (ar) specialiosios pedagogikos, ir (ar) edukologijos, ir (ar) teisės, ir (ar) vaiko teisių apsaugos, ir (ar) projektų (programų), susijusių su vaiko teisių apsauga, įgyvendinimo srityje arba aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį išsilavinimą ir 1 metų darbo patirtį psichologijos ir (ar) socialinio darbo, ir (ar) socialinės pedagogikos, ir (ar) specialiosios pedagogikos, ir (ar) edukologijos, ir (ar) teisės, ir (ar) vaiko teisių apsaugos, ir (ar) projektų (programų), susijusių su vaiko teisių apsauga, įgyvendinimo srityje;
4.2. išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų vaiko teisių apsaugą reguliuojančių nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatas, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
4.3. turėti teorinių žinių, susijusių su vaiko teisių apsauga, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisingumo, vidaus reikalų sistemomis bei nepilnamečių administracine ir baudžiamąja justicija;
4.4. išmanyti vaikų raidos ypatumus įvairiais jų amžiaus tarpsniais ir su jais susijusius socialinius, emocinius poreikius, gebėti užmegzti ir palaikyti kontaktą su vaiku ir įvertinti individualius jo poreikius;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus;
4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas;
4.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. atstovauja vaiko teisėms ir interesams, išklauso vaiką, gebantį reikšti savo pažiūras tiesiogiai, o jeigu to padaryti neįmanoma, – per atstovą ir priima sprendimą, atsižvelgdamas į vaiko norus, jeigu tai neprieštarauja paties vaiko interesams;
5.2. nustato teisės aktų nustatyta tvarka vaikus, kuriems reikalinga globa (rūpyba);
5.3. gavęs pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą teisės aktų nustatyta tvarka imasi būtinų reagavimo veiksmų, siekdamas užtikrinti vaiko teises ir interesus bei vaiko saugumą;
5.4. inicijuoja atvejo vadybininko paskyrimą ir mobiliosios komandos veiklą intensyviam darbui su vaiku ir šeima;
5.5. gavus teismo leidimą paimti vaiką iš jo tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą, teikia savivaldybės administracijai nurodymą dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) parinkimo ir skyrimo, taip pat teikia nurodymą dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų atlikimo;
5.6. dalyvauja atvejo vadybos procese, sudarant pagalbos planą, ir pagal kompetenciją koordinuoja jo įgyvendinimą, atvejo vadybininkui kreipusi, teikia metodinę pagalbą;
5.7. veikia kaip vaiko atstovas pagal įstatymą, kol šiam vaikui paskiriamas (laikinas arba nuolatinis) globėjas (rūpintojas);
5.8. grąžina vaiką į šeimą;
5.9. bendradarbiaudamas su globos centru ir atvejo vadybininku, vykdo vaiko globos (rūpybos) priežiūrą šeimose, šeimynose, globos centruose ir socialinės globos įstaigose;
5.10. vykdo globos centro veiklos kokybės priežiūrą;
5.11. rengia vaiko globėjo (rūpintojo) atstovavimo teisę patvirtinančią pažymą;
5.12. pagal kompetenciją teikia tėvui ar motinai informaciją apie vaiką, negyvenantį kartu su jais, apie globojamą (rūpinamą) vaiką, išskyrus atvejus, kai yra grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės bei kitais įstatymų nustatytais atvejais;
5.13. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatytais atvejais ir tvarka atstovauja vaiko interesams ikiteisminio tyrimo ir (ar) baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme metu;
5.14. ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro prašymu teikia informaciją apie nepilnamečio gyvenimo ir auklėjimo sąlygas;
5.15. teisės aktų nustatyta tvarka teikia išvadas dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
5.16. sudaro šalių tarpusavio susitarimu (išskyrus tuos, kuriuos pagal įstatymus gali spręsti tik teismas) tėvų, artimųjų giminaičių bendravimo su vaikais, vaikaičiais tvarką;
5.17. duoda sutikimą rūpinamam nepilnamečiui, sulaukusiam 16 metų, gyventi skyrium nuo rūpintojo;
5.18. organizuoja vaiko, kurio tėvai yra nežinomi, arba vaiko, kurio tėvai to padaryti negali, gimimo registravimą, suteikia vaikui vardą ir pavardę;
5.19. rengia teisės aktų nustatyta tvarka tarpininkavimo dokumentus dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens dokumentą;
5.20. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauja vykdymo procese, vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus;
5.21. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka tiria administracinius nusižengimus;
5.22. atlieka fizinio asmens pradinį įvertinimą apie jo tinkamumą (netinkamumą) tapti globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju ar įtėviu (įmote), priimti vaikų globos institucijoje arba šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis;
5.23. tvarko galimų įvaikinti vaikų ir norinčių įvaikinti vaikus asmenų bylas;
5.24. registruoja Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir interesų užtikrinimo priemones, kurias nurodo informacinės sistemos nuostatai;
5.25. dalyvauja tarybų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko teisių apsauga, veikloje;
5.26. pagal kompetenciją rengia ataskaitas apie vaiko teisių apsaugos įgyvendinimą;
5.27. bendradarbiauja su savivaldybės administracija, valstybės ir savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sprendžiant su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus, vykdo prevencinę veiklą;
5.28. dalyvauja savivaldybių administracijų, valstybės ir savivaldybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių organizuojamuose pasitarimuose vaiko teisių apsaugos klausimais, organizuoja pasitarimus;
5.29. konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus (rūpintojus), įtėvius, švietimo, socialinius darbuotojus, kitus fizinius bei juridinius asmenis vaiko teisių apsaugos ir gynimo klausimais;
5.30. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir rengia atsakymų į juos projektus;
5.31. atlieka kitas su Skyriaus veikla susijusias funkcijas ir Skyriaus vedėjo, vyresniojo patarėjo, patarėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Skyriaus uždaviniams pasiekti.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus patarėjui (Šiaulių m.).

______________________

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Irena Bruzgienė
Telefonas: 8 5 2196839
El. paštas: irena.bruzgiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.