Šiaulių departamento Pakruojo skyriaus visuomenės sveikatos specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 4,80 iki 5,11 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62955
Skelbimo data: 2020-01-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Šiaulių departamento Pakruojo skyriaus visuomenės sveikatos specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 4,80 iki 5,11 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2020 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. VKE-37

ŠIAULIŲ DEPARTAMENTO PAKRUOJO SKYRIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Šiaulių departamento Pakruojo skyriaus visuomenės sveikatos specialistas (toliau - Visuomenės sveikatos specialistas) dirba pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Visuomenės sveikatos specialisto pareigybės paskirtis – įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką, vykdyti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Visuomenės sveikatos specialistas vykdo specialiosios veiklos srities sveikatos aplinkos užtikrinimo funkcijas ir užkrečiamųjų ligų valdymo funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Visuomenės sveikatos specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį visuomenės sveikatos studijų krypties arba medicinos studijų krypties išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos saugą;
6.4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Visuomenės sveikatos specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. tikrina Šiaulių departamento (toliau – Departamentas) Pakruojo skyriui (toliau – Skyrius) pateiktus dokumentus leidimui-higienos pasui gauti;
7.2. rengia leidimų ekshumuoti žmogaus palaikus projektus;
7.3. vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą:
7.3.1. nuolat stebi ir vertina užkrečiamųjų ligų epideminę situaciją – renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis (registruoja ir tikslina informaciją apie užkrečiamųjų ligų atvejus, sukėlėjus pagal iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) gautus pranešimus; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę; pildo ir teikia statistines ataskaitos formas);
7.3.2. įrašo epidemiologinius duomenis į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos duomenų bazę ir juos reguliariai analizuoja.
7.4. vykdo specialiųjų sričių epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką;
7.5. renka ir apibendrina triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, ataskaitas;
7.6. paima šachtinių šulinių, kurių vandenį vartoja nėščiosios ir kūdikiai iki 6 mėn. amžiaus, vandens mėginius ir pristato juos į laboratoriją;
7.7. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.8. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.9. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
7.10. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
7.11. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
7.12. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.13. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) pozicijai;
7.14. nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
7.15. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.16. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.17. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.18. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
7.19. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Visuomenės sveikatos specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

VII SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Visuomenės sveikatos specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Susipažinau
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 212 4098
El. paštas: info@nvsc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.