Šilutės socialinių paslaugų centro Padalinio (sekcijos, biuro, poskyrio) vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63261
Skelbimo data: 2020-02-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šilutės socialinių paslaugų centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Šilutės socialinių paslaugų centro Padalinio (sekcijos, biuro, poskyrio) vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 7.50
Pareigybės aprašymas:

Skelbiamas atviras konkursas Šilutės socialinių paslaugų centro padalinio vedėjo socialinėms paslaugoms (socialinės priežiūros – pagalbos šeimai paslaugos) pareigoms užimti

I. Įstaigos pavadinimas, adresas

1. BĮ Šilutės socialinių paslaugų centras, įstaigos kodas 302944535, Tilžės g. 32, Šilutė, LT-99001

II. Pareigybės charakteristika

2. Padalinio vedėjas socialinėms paslaugoms, pareigybės lygis – A2 lygis.

III. Paskirtis

3. Planuoti, organizuoti ir teikti socialinės priežiūros – socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams jų namuose ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams institucijoje (vaikų dienos centre).

IV. Darbo pobūdis

4. Planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Šilutės socialinių paslaugų centro Socialinės socialinės priežiūros – pagalbos šeimai paslaugų padalinio veiklą teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams, siekti paslaugų kokybės.

5. Vadovauti socialinių darbuotojų, atvejo vadybininkų komandiniam darbui.

6. Vykdyti socialines paslaugas gaunančių šeimų (vaikų) socialinių paslaugų poreikių vertinimo, individualaus socialinio darbo su šeimomis priežiūrą.

7. Organizuoti socialinių paslaugų teikimo procesą, socialinių darbuotojų darbo planavimą, darbo grafikų sudarymą, atsiskaitymą už atliktą darbą, veiklos vertinimą, skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

8. Užtikrinti LR įstatymų, LR Vyriausybės nutarimų, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų, Šilutės rajono savivaldybės tarybos, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Socialinės paramos skyriaus vedėjo, Šilutės socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą šeimoms ir jose augantiems vaikams, vykdymą, dalyvauti Šilutės socialinių paslaugų centro projektų rengime ir įgyvendinime, bendradarbiauti su Valstybine Vaiko teisių apsaugos tarnyba, valstybinėmis ir savivaldybės švietimo, ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigų specialistais, socialiniais pedagogais, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, seniūnijų vaiko gerovės komisijomis, socialinio darbo organizatoriais, seniūnijų bendruomenėmis, nevyriausybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis.

V. Darbo vieta

9. Tilžės g. 32, Šilutė, LT-99001, Šilutės socialinių paslaugų centras.

VI. Specialieji reikalavimai

10. Padalinio vedėjas socialinėms paslaugoms turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

10.1. turėti aukštąjį socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą;

10.2. ne mažiau kaip vienerių metų socialinio darbo patirtį;

10.3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

10.4. žinoti Šilutės socialinių paslaugų centro struktūrą, jo darbo organizavimo specifiką;

10.5. išmanyti ir gebėti taikyti praktinėje socialinėje veikloje LR įstatymus, poįstatyminius aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, socialinių poreikių vertinimą, paslaugų finansavimą, socialinės veiklos ir paslaugų kokybės vertinimą;

10.6. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinius kompiuterinio raštingumo pagrindus;

10.7. žinoti socialinio darbo etikos normas ir principus, jų laikytis;

10.8. žinoti vaiko asmenybės vystymosi raidos ypatumus, šeimos pedagogikos, vaiko teisių apsaugos įstatymo pagrindus;

10.9. gebėti įžvelgti, spręsti ir valdyti krizines situacijas darbe, dirbti komandoje ir jai vadovauti, iškilus poreikiui inicijuoti reikalingos socialinės pagalbos suteikimą;

10.10. dirbti sistemingai, kūrybiškai, sugebėti operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus, įvertinti socialinę riziką, numatyti galutinį pagalbos šeimai (vaikui) veiksmų rezultatą ir pasekmes;

10.11. gebėti organizuoti sociokultūrinius renginius, dalyvauti Centro labdaros akcijose, savanoriškoje veikloje;

10.12. žinoti darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos ir sanitarijos normas, asmens duomenų naudojimo, tvarkymo ir saugojimo, konfidencialumo reikalavimus.

11. Pretendento privalumai:

11.1. vadovaujančio darbo patirtis (nemažiau kaip 3 metų trukmė);

11.2. socialinio darbo patirtis;

11.3. vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);

11.4. vietinės ar nacionalinės reikšmės padėkos, apdovanojimai už veiklą, nuopelnus socialinio darbo srityje (pretendentui pateikus tai įrodančius dokumentus).

VII. Pretendentų atrankos būdas

12. Testas raštu.

VIII. Dokumentai, kurie turi būti pateikti

13. Pretendentas į šias pareigas pateikia:

13.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau vadinama – prašymas);

13.2. asmens tapatybę ir turimą išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

13.3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo kvalifikacinių privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes, tam tikrus įgūdžius); 13.4. užpildytą pretendento anketą (pridedama).

IX. Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, www.pm.vataras.lt ir asmeniškai atsako už pateiktų dokumentų ir duomenų teisingumą.

X. Skelbimas galioja nuo 2020-02-13 iki 2020-02-26

14. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento internetinėje svetainėje, www.vataras.lt

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galite gauti paskambinę telefonu (8 441) 53014

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 441 53212
El. paštas: silutesspcrastine@gmail.com
Adresas: Šilutės r. sav., Šilutės m., Tulpių g. 12
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.