Sistemų projektavimo skyrius Vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas 10) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42896
Skelbimo data: 2019-11-08
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Pareigos: Sistemų projektavimo skyrius Vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas 10) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d.

įsakymu Nr. PS1-1503

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO

SISTEMŲ PROJEKTAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų departamento (toliau – Departamentas) Sistemų projektavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta projektuoti, testuoti ir tobulinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) informacines sistemas (toliau – IS).

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – projektuoja IS.

IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. turėti darbo patirties informacinių technologijų srityje;

4.3. išmanyti duomenų išrinkimo galimybes bei priemones, mokėti kurti SQL duomenų išrinkimo užklausas iš „Oracle“ ir „MS SQL Server“ duomenų bazių;

4.4. išmanyti informacinių technologijų valdymo ir saugumo užtikrinimo standartus;

4.5. išmanyti CDM, OUM ir AIM informacinių sistemų projektavimo ir kūrimo metodikas;

4.6. išmanyti darbo su informacinėmis technologijomis organizavimo ir planavimo metodus, taip pat IT valdymo geriausias praktikas;

4.7. išmanyti informacinės medžiagos paieškos, apibendrinimo, atnaujinimo ir perdavimo priemones ir būdus;

4.8. išmanyti duomenų bazių valdymo sistemų paskirtį, klasifikaciją ir funkcijas;

4.9. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą, Europos Sąjungos reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos paramos lėšų tvarkymą;

4.10. mokėti kaupti informaciją, ją apibendrinti bei rengti išvadas, savarankiškai organizuoti savo darbą, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. įgyvendina NMA informacinių technologijų vystymo strategiją;

5.2. nustato IS poreikius nagrinėdamas NMA veiklos bei apsikeitimo informacija procesus, ruošia pasiūlymus dėl geresnio ir efektyvesnio esamų IS panaudojimo bei diegimo;

5.3. projektuoja IS atsižvelgdamas į informacijos judėjimo ir apdorojimo procesus, naujausius technologinius sprendimus bei sistemai keliamus reikalavimus;

5.4. organizuoja ir atlieka IS sukūrimą, tobulinimą, testavimą ir įdiegimą, testuoja esamas IS ir Skyriaus vedėjui teikia ataskaitas apie surastas klaidas ir siūlomus patobulinimus, nustato IS sutrikimų priežastis ir organizuoja jų pašalinimą;

5.5. užtikrina sukurtų duomenų bazių apsaugą pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, užtikrina NMA esančios slaptos informacijos konfidencialumą;

5.6. rengia techninę dokumentaciją techninės ir programinės įrangos pirkimams (technines užduotis, sutarčių projektus), teikia pastabas dėl parengtos dokumentacijos, reikalingos šiems pirkimams įvykdyti;

5.7. kaupia ir sistemina su NMA IS susijusią medžiagą;

5.8. teikia NMA darbuotojams konsultacijas sukurtų IS naudojimo klausimais, naudodamas elementarias užklausas, išrenka duomenis iš duomenų bazių;

5.9. keičiantis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, užtikrina tvarkingą visų dokumentų bylų perdavimą. Atskirais atvejais dokumentų bylos perduodamos pagal aktą, tvirtinamą Skyriaus vedėjo;

5.10. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais NMA struktūriniais padaliniais;

5.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant NMA ir kitų institucijų teisės aktų projektus, dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

5.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja NMA ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje, pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems NMA struktūriniams padaliniams, tvarko Skyriaus dokumentaciją;

5.13. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti NMA strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5 2196823
El. paštas: jurgita.radziunaite@vtd.lt,VTD prie VRM Atrankų sk. vyriausioji specialistė
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.