Skaitmeninės darbotvarkės departamento Duomenų ir architektūros skyriaus vedėjas (PA koeficientas - 13,05) ) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41796
Skelbimo data: 2019-06-18
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Skaitmeninės darbotvarkės departamento Duomenų ir architektūros skyriaus vedėjas (PA koeficientas - 13,05) ) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2018 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 4-589

SKAITMENINĖS DARBOTVARKĖS DEPARTAMENTO
DUOMENŲ IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Skaitmeninės darbotvarkės departamento (toliau – Departamentas) Duomenų ir architektūros skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga Skyriaus darbui organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti ir pagal Skyriaus kompetenciją padėti realizuoti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (toliau – Ūkio ministerija) pavestus uždavinius, funkcijas, dalyvauti formuojant valstybės Informacinių technologijų (toliau - IT) architektūros, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo kryptis.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse - IT architektūros, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo užtikrinimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) technologijos arba fizinių mokslų studijų srities;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Ūkio ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, taip pat Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių, dokumentų pakartotinio naudojimo sritis;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo IT technologijų vystymo ir plėtros srityse patirtį;
4.4. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
4.7. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. vadovauja Skyriui, planuoja Skyriaus veiklą, koordinuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, veiklą, paskirsto jiems užduotis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku, nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;
5.2. organizuoja teisinės, statistinės, technologinės ir kitokios informacijos, būtinos IT architektūros ir duomenų standartizavimui užtikrinti, valstybės IT standartų ir architektūros reikalavimams formuoti kaupimą, sisteminimą, analizę, išvadų ir pasiūlymų teikimą Departamento direktoriui;
5.3. organizuoja IT architektūros ir duomenų, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo sričių teisės aktų projektų parengimą ir užtikrina, kad jie būtų parengti kokybiškai ir laiku;
5.4. organizuoja IT architektūros, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo sričių vidutinės ir trumpos trukmės strateginių ir planavimo dokumentų (tarpinstitucinių veiklos planų) projektų parengimą ir užtikrina, kad jie būtų parengti kokybiškai ir laiku;
5.5. organizuoja ir kontroliuoja užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos teisės aktų ir projektų, susijusių su IT architektūros, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo sritimis, analizę, Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais IT architektūros, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo sričių klausimais rengimą ir derinimą, išvadų pateikimą, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos, teikia departamento direktoriui pasiūlymus ir išvadas;
5.6. organizuoja ir kontroliuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos, susijusios su valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo sritimis, nagrinėjimą, išvadų rengimą ir pasiūlymų dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvai pateikimą;
5.7. IT architektūros, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo sričių klausimais atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Lietuvos Respublikai, dalyvauja įvairių komisijų, darbo grupių, kurios nagrinėja IT architektūros, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo klausimus, veikloje;
5.8. atstovauja Ūkio ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose IT architektūros, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo klausimais, užtikrina priimtų sprendimų stebėseną ir įgyvendinimą;
5.9. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl valstybės investicijų programų IT architektūros, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo srityse įgyvendinimo, organizuoja šių programų vertinimą ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos;
5.10. organizuoja pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir Ūkio ministerijos strateginių veiklos planų rengimo vieningos IT architektūros, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo srityse pateikimą ir užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir ministerijos strateginių veiklos planų IT architektūros, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo srityse įgyvendinimą;
5.11. organizuoja pasiūlymų dėl naujovių kūrimo ir diegimo įgyvendinant valstybės politiką IT architektūros, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo srityse, parengimą, užtikrina, kad jie būtų pateikti departamento direktoriui kokybiškai ir laiku;
5.12. organizuoja pasiūlymų dėl IT architektūros, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo sričių investicijų projektų parengimą, pasiūlymų dėl į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą teikiamų įtraukti registrų ir valstybės informacinių sistemų techninių ir programinių priemonių kūrimo projektų prioritetų ir vertinimo kriterijų parengimą ir jų pateikimą Departamento direktoriui;
5.13. organizuoja išvadų ir pasiūlymų dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų institucijų, įstaigų parengtų strateginių ir planavimo dokumentų, kitų teisės aktų, susijusių su IT architektūra, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo, projektų teikimą;
5.14. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo gerinimo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skatinimo ir tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
5.15. analizuoja užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų teisės aktus, susijusius su IT architektūros, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo sritimis, teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių ratifikavimo tikslingumo ar prisijungimo prie jų;
5.16. koordinuoja institucijų tarpžinybinius veiksmus, joms įgyvendinant IT architektūros, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo politiką;
5.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
5.18. vykdo kitus Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 08
El. paštas: Vaiva Apanavičiūtė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.apanaviciute@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.