Skrydžių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73534
Skelbimo data: 2021-09-14
Skelbimas galioja iki: 2021-09-28
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Skrydžių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: VšĮ Transporto kompetencijų agentūros veiklos tikslas – prisidėti prie visuomenės interesus atitinkančios Lietuvos susisiekimo sistemos kūrimo ir jai skiriamų valstybės išteklių panaudojimo priežiūros bei plėtros, užtikrinant aukščiausius kokybės, saugos ir saugumo standartus. Mėnesinis darbo užmokestis nuo 1900 Eur iki 2200 Eur neatskaičius mokesčių. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje. Kontaktai išsamesnei informacijai:

Ugnė Žakšauskaitė, el. p. ugne.zaksauskaite@tka.lt, tel. nr. 8 652 16895. Kandidatų pateikti asmens duomenys viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūroje tvarkomi atrankos į įstaigos darbuotojus vykdymo tikslu. Kandidatuodami Jūs pateikiate savo asmens duomenis viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai ir sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi aukščiau minėtu tikslu iki atrankos proceso pabaigos. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą:

https:

//tka.lt/oro-transportas/katalogas/asmens-duomenu-apsauga/. Viešai prieinami asmens duomenys apie pretendentą, pretenduojantį eiti pareigas arba dirbti darbus, gali būti renkami TKA tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tie asmens duomenys yra tiesiogiai reikalingi ir aktualūs darbo pareigoms ir funkcijoms, į kurias pretenduojama, vykdyti.
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus

2021 m. rugsėjo 14 d.

įsakymu Nr. P-79

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS CIVILINĖS AVIACIJOS DEPARTAMENTO

SKRYDŽIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO

SPECIALISTO PAREIGINIAI NUOSTATAI NR. 58

Darbuotojo vardas, pavardė

1 lapas iš 3

Personalinis Nr.

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA arba įstaiga) Civilinės aviacijos departamento (toliau – CAD) Skrydžių priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiąjį specialistą (toliau – Vyriausiasis specialistas) skiria į pareigas, sudaro ir nutraukia su juo darbo sutartį Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka TKA direktorius.

2. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus grupės vadovui.

3. Vyriausiasis specialistas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis, prie kurių Lietuvos Respublika yra prisijungusi, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymais, TKA direktoriaus įsakymais, įstaigos įstatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais bei šiais pareiginiais nuostatais.

4. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų veiklos patirtį bepiločių orlaivių srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą, Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, susijusius su bepiločių orlaivių teisiniu reguliavimu;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų projektų rengimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktikoje;

4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.7. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;

4.8. turi būti nesusijęs jokiais sutartiniais arba kitokiais įsipareigojimais, įskaitant piniginius finansinius, su tikrinamais subjektais.


II SKYRIUS

DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR PAREIGOS

5. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal savo kompetenciją užtikrina Reglamento (ES) 2019/947[1] nuostatų įgyvendinimą:

5.1.1. išduoda, laikinai sustabdo galiojimą arba atšaukia bepiločio orlaivio sistemos (toliau – UAS) naudotojų pažymėjimus;

5.1.2. atlieka deklaracijų, kurių reikalaujama specialiosios kategorijos skrydžiams naudojant UAS vykdyti, išsamumo patikrinimą;

5.1.3. nagrinėja prašymus išduoti lengvosios UAS naudotojo pažymėjimus (toliau – LUC) ir teikia siūlymus Skyriaus grupės vadovui dėl jų išdavimo;

5.1.4. nagrinėja prašymus išduoti leidimą vykdyti specialiosios kategorijos skrydžius, vykdomus naudojant UAS ir išduoda naudojimo leidimus specialiosios kategorijos skrydžiams, vykdomiems naudojant UAS;

5.1.5. teikia siūlymus dėl rizika grindžiamų priežiūros sistemų, skirtų prižiūrėti UAS naudotojus, pateikusius deklaracijas arba turinčius naudojimo leidimą ar LUC, aviamodeliavimo klubus ir asociacijas, turinčius leidimą, sukūrimo ir jų tobulinimo bei dalyvauja jas kuriant ir tobulinant;

5.1.6. planuoja kitų nei atvirosios kategorijos skrydžių auditus, remiantis UAS naudotojų, pateikusių deklaraciją arba turinčių išduotą pažymėjimą, rizikos profiliu, reikalavimų laikymosi lygiu ir saugos veiklos rezultatais;

5.1.7. organizuoja ir atlieka kitų nei atvirosios kategorijos skrydžių, kuriuos vykdo deklaraciją pateikę arba išduotą pažymėjimą turintys UAS naudotojai, patikrinimus, per kuriuos tikrinama UAS ir užtikrinama, kad UAS naudotojai ir nuotoliniai pilotai laikytųsi Reglamento reikalavimų;

5.1.8. rengia ir teikia informaciją ir gaires UAS naudotojams, kuriomis skatinama skrydžių, vykdomų naudojant UAS, sauga;

5.2. bepiločių orlaivių klausimais bendradarbiauja su valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, Europos Sąjungos institucijų, užsienio valstybių nacionalinių civilinės aviacijos priežiūros institucijų (kompetentingų institucijų) bei tarptautinių organizacijų atstovais;

5.3. pagal kompetenciją ir suteiktus įgaliojimus atstovauja TKA valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, Europos Sąjungos ir tarptautinėse organizacijose, dalyvauja darbo grupių, komitetų, komisijų veikloje, renginiuose bepiločių orlaivių klausimais, kiek tai susiję su šiuose pareiginiuose nuostatuose nustatytų funkcijų vykdymu;

5.4. pagal kompetenciją nagrinėja skundus, prašymus, siūlymus ir kitokio pobūdžio raštus ir rengia atsakymus į juos;

5.5. pagal kompetenciją konsultuoja rengiant teisės aktų projektus, prireikus juos rengia, teikia siūlymus ir pastabas dėl teisės aktų keitimo;

5.6. pagal kompetenciją nagrinėja Europos Sąjungos institucijų, tarptautinių organizacijų ir nacionalinių teisės aktų projektus, rengia jiems pastabas bei pasiūlymus;

5.7. teikia siūlymus kitiems Skyriaus darbuotojams dėl leidimų bepiločių orlaivių parodomiesiems renginiams išdavimo;

5.8. teikia siūlymus Skyriaus grupės vadovui dėl organizacijoms ir (ar) asmenims išduotų leidimų, pažymėjimų, licencijų apribojimo, sustabdymo ar atšaukimo, jei jų turėtojų veika gali kelti pavojų skrydžių saugai;

5.9. teikia siūlymus Skyriaus grupės vadovui, susijusius su atliekama veikla;

5.10. laikinai nesant Skyriaus grupės vadovo (dėl atostogų, ligos, komandiruotės ar panašių priežasčių), vykdo jo funkcijas;

5.11. pagal kompetenciją vykdo kitus CAD direktoriaus, Skyriaus vadovo ir Skyriaus grupės vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai ar įgyvendinti Skyriui keliami uždaviniai.

III SKYRIUS

DARBUOTOJO TEISĖS

6. Vyriausiasis specialistas turi teisę:

6.1. turėti savo darbo vietą ir ryšio priemones;

6.2. gauti jam priskirtoms funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją, duomenis iš kitų įstaigos padalinių ir atskirų darbuotojų;

6.3. vykdant savo funkcijas, tikrinti asmens duomenis;

6.4. raštu, fotografavimo, elektronine arba kita forma fiksuoti bet kurią vykdant savo funkcijas tikrinamą veiką, tvarką arba įrangą, kai tai neprieštarauja kitiems teisės aktams.

IV SKYRIUS

DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

7. Vyriausiasis specialistas už jam priskirtų pareigų ir funkcijų nevykdymą arba netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos ir įstaigos vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.

Susipažinau ir įsipareigoju juos vykdyti

_________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)


[1] 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos (su visais pakeitimais) (toliau – Reglamentas)

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: I. Kanto g. 23, LT-44296, Kaunas
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.