Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus Atvejo vadybininkas (darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 94996
Skelbimo data: 2024-03-29
Skelbimas galioja iki: 2024-04-15 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus Atvejo vadybininkas (darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis)
Pareiginės algos koeficientas: 0,97
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1731,84
Darbo vieta (miestas): Ignalina
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 0,97. Išsamesnė informacija teikiama Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, Laisvės a. 70, Ignalinoje, 17 kab., tel. (8 386) 51 828, el. paštu ramune.satkeviciene@ignalina.lt
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. VT-87

ATVEJO VADYBININKO (DARBUI SU PSICHIKOS IR (AR) INTELEKTO NEGALIĄ TURINČIAIS ASMENIMIS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ (toliau – Projektas) atvejo vadybininko, dirbančio pagal projektinio darbo sutartį, pareigybė, priskiriama specialistų pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį socialinių mokslų krypties universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažiau kaip trejų metų patirtį dirbant su pažeidžiamomis visuomenės grupėmis ir (arba) ne mažesnę nei vienų metų patirtį dirbant su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis arba socialinio darbo, psichologijos, specialiosios pedagogikos studijų metu įgytą praktinio darbo patirtį su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis;

3.3. mokėti dirbti su taikomųjų biuro programų paketu „Microsoft Office“ (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa), teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis;

3.4. išmanyti teisės aktus, susijusius su pavestų funkcijų vykdymu;

3.5. išmanyti atvejo vadybos modelio taikymą, teikiant individualizuotas paslaugas, ir koordinuotą pagalbą asmenims, turintiems psichikos ir (ar) intelekto negalią;

3.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas dėl asmeniui reikalingų socialinių, kitų sričių (sektorių) paslaugų poreikio ir individualaus pagalbos plano sudarymo, jo pažangos įgyvendinimo, kliūčių įgyvendinant planą identifikavimo, sprendimo būdų siūlymų;

3.7. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, gebėti nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

3.8. turėti savybių, reikalingų tiesiogiai dirbti su asmenimis (komunikabilumas, gebėjimas išklausyti) ir asmenimis, turinčiais intelekto sutrikimų (gebėjimas komunikuoti lengvai suprantamu būdu ir kitais alternatyviais komunikacijos būdais, pvz., naudojant lengvai suprantamą kalbą);

3.9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, dirbti komandoje;

3.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Bendradarbiaudamas su seniūnijomis, socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis atlieka potencialių pagalbos ir paslaugų stokojančių asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią (toliau – Asmenys) paiešką.

4.2. Vertina Asmens socialinių ir kitų kompleksinių paslaugų poreikį – atlieka asmens situacijos analizę bei poreikių vertinimą kompleksinei pagalbai gauti.

4.3. Informuoja ir konsultuoja tikslinės grupės Asmenis apie galimybę gauti socialines, sveikatos priežiūros, užimtumo, teisines ir kitas kompleksines paslaugas.

4.4. Prisideda ir, esant Asmens sutikimui, dalyvauja įgyvendinant Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros (toliau – Agentūros) parengtą individualų planą, rengia Asmens kompleksinį individualios pagalbos planą (toliau – Planas).

4.5. Inicijuodamas, koordinuodamas ir kontroliuodamas Plano įgyvendinimą, atvejo vadybininkas:

4.5.1. organizuoja atvejo vadybos posėdžius (pagal poreikį) su savivaldybės specialistais, sveikatos priežiūros specialistais (pvz., sveikatos priežiūros įstaigoje dirbantys socialiniai darbuotojai, slaugytojai, psichiatrai, šeimos gydytojai ar kt.), neveiksnių asmenų būklės peržiūros komisijos nariais, Užimtumo tarnybos specialistais, švietimo įstaigos specialistais, jei asmuo gauna švietimo / ugdymo paslaugas, policijos pareigūnais, kitais specialistais, galinčiais suteikti informacijos apie Asmenį, nevyriausybinių ir / ar kitų įstaigų / organizacijų atstovais, artimaisiais (šeimos nariais, globėjais, rūpintojais, asmenimis, padedančiais priimti sprendimus, ir kt.) ir kitais asmenimis iš Asmens socialinės aplinkos;

4.5.2. tarpininkauja Asmeniui, kreipdamasis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ir (ar) organizacijas, kuriose Asmuo gali gauti pagalbą;

4.5.3. telkia Asmens kompleksinės pagalbos teikėjus (valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei kitomis organizacijomis, teikiančiomis pagalbą Asmeniui) ir inicijuoja, organizuoja bei koordinuoja Plano įgyvendinimą, nuolat palaikydamas kontaktą su Asmens kompleksinės pagalbos teikėjais ir negalios reikalų koordinatoriais savivaldybėse;

4.5.4. parengia Plano įgyvendinimo grafiką, ne rečiau kaip kas 1 mėnesį vykdo atvejo stebėseną ir atlieka reikiamas korekcijas Plane, atsižvelgdamas į Asmens situacijos pokyčius.

4.6. Dalyvauja kuriant bei vystant pagalbos sistemą Asmenims seniūnijoje ir / ar savivaldybėje, galinčią užtikrinti reikalingas bendruomenines socialines paslaugas.

4.7. Teikia informaciją ir siūlymus savivaldybėje dirbančiam asmeniui, atsakingam už negalios reikalų koordinavimą dėl pagalbos ir paslaugų Asmenims trūkumą savivaldybėje.

4.8. Prireikus lydi Asmenį pas Asmens kompleksinės pagalbos teikėjus.

4.9. Bendradarbiaudamas su savivaldybės teritorijoje dirbančiais socialiniais darbuotojais, grupinio gyvenimo namų, apsaugoto būsto paslaugų teikėjais, nevyriausybinėmis organizacijomis, psichikos sveikatos centrų socialiniais darbuotojais, savarankiškai vykdo Asmenų, patiriančių socialinę atskirtį ir (arba) socialinę riziką, nulemtą Asmenų negalios, paiešką.

4.10. Bendradarbiaudamas su Asmens pagalbininkais priimti sprendimus, teikia siūlymus Projektą koordinuojantiems vykdytojams dėl Asmenų veiksnumo apribojimo bylų peržiūros ir (arba) kartu su pagalbininku priimant sprendimus dalyvauja atliekant Asmenų, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais ar ribotai veiksniais, vertinimą ir teikia savo išvadas dėl šių asmenų teisinio veiksnumo apribojimo.

4.11. Bendradarbiauja su Projekto tinklaveikos specialistais, teikia informaciją apie inicijuotų atvejų vadybos skaičių, kitą Projekto įgyvendinimui aktualią informaciją.

4.12. Prireikus organizuoja ir koordinuoja Asmeniui aktualios informacijos teikimą jam prieinamu bendravimo būdu (lengvai suprantama kalba, alternatyvioji komunikacija ir pan.).

4.13. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais Projekto vadovui ir negalios reikalų koordinatoriui, kitiems viešojo administravimo subjektams, taip pat subjektams, kurie teikia viešąsias paslaugas.

4.14. Vienas atvejo vadybininkas vienu metu dirba su ne daugiau nei 20 Asmenų.

4.15. Pildo visą Projekte reikalingą dokumentaciją ir laiku ją pateikia Projektą administruojantiems darbuotojams ir (arba) Projekto vykdytojui.

4.16. Nuolat sistemina kiekybinę ir kokybinę informaciją apie Asmeniui suteiktas paslaugas.

4.17. Nuolat peržiūri eiles į socialinės globos institucijas, kad būtų organizuojamos Asmeniui alternatyvios institucinei globai paslaugos bendruomenėje.

4.18. Dalyvauja atvejo vadybininkams ir kitiems Projekto specialistams skirtuose renginiuose ir susitikimuose kvalifikacijai tobulinti, kompetencijoms didinti, bendradarbiavimui skatinti.

4.19. Atvejo vadybininkas savo darbe vadovaujasi Agentūros parengtomis rekomendacijomis dėl atvejo vadybininko funkcijų darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis.

4.20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius skyriaus vedėjo pavedimus.

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.

___________________

Susipažinau

______________________

(Parašas)

______________________

(Vardas ir pavardė)

______________________

(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8-386-39107
El. paštas: info@ignalina.lt
Adresas: Laisvės a.70, LT- 30122 Ignalina
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.