Socialinės paramos skyriaus projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ atvejo vadybininkas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 96108
Skelbimo data: 2024-05-14
Skelbimas galioja iki: 2024-05-28 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ atvejo vadybininkas
Pareiginės algos koeficientas: 0,90
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1606,86
Darbo vieta (miestas): Anykščiai
Informacija apie įstaigą: Socialinės paramos skyriaus komandai reikalingas pastiprinimas!
Darbo laiko norma – 40 d. val. per savaitę.
Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis!
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Renata Mickevičienė, tel.:0 381 580 48, renata.mickeviciene@anyksciai.lt, Socialinės paramos skyriaus vedėja Vaida Laurukėnienė, tel. 0 61130025, vaida.laurukeniene@anyksciai.lt
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2024 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr. 1-AĮ-120

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

PROJEKTO „PERĖJIMAS NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ SOSTINĖS REGIONE, VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONE“ ATVEJO VADYBININKO (DARBUI SU PSICHIKOS IR (AR) INTELEKTO NEGALIĄ TURINČIAIS ASMENIMIS)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Socialinės paramos skyriaus projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ (toliau – Projektas) atvejo vadybininko (darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis), pareigybė yra specialistų pareigybių grupės.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip trijų metų patirtį dirbant su pažeidžiamomis visuomenės grupėmis ir (arba) ne mažesnę nei vienerių metų patirtį dirbant su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis arba socialinio darbo, psichologijos, specialiosios pedagogikos studijų metu įgytą praktinio darbo patirtį su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis;

3.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

3.4. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymu bei kitais teisės aktais, susijusiais su pavestų funkcijų vykdymu; išmanyti atvejo vadybos modelio taikymą, teikiant individualizuotas paslaugas ir koordinuotą pagalbą asmenims, turintiems psichikos ir (ar) intelekto negalią;

3.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas dėl asmeniui reikalingų socialinių, kitų sričių (sektorių) paslaugų poreikio ir individualaus pagalbos plano sudarymo, jo pažangos įgyvendinimo, kliūčių įgyvendinant planą identifikavimo, sprendimo būdų siūlymų;

3.6. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, gebėti nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

3.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, dirbti komandoje;

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Bendradarbiaudamas su seniūnijomis, socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis atlieka potencialių pagalbos ir paslaugų stokojančių asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią (toliau – Asmenys) paiešką;

4.2. vertina Asmens socialinių ir kitų kompleksinių paslaugų poreikį - atlieka asmens situacijos analizę bei poreikių vertinimą kompleksinei pagalbai gauti;

4.3. informuoja ir konsultuoja tikslinės grupės Asmenis apie galimybę gauti socialines, sveikatos priežiūros, užimtumo, teisines ir kitas kompleksines paslaugas;

4.4. prisideda ir, esant Asmens sutikimui, dalyvauja įgyvendinant Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros (toliau – Agentūros) parengtą individualų planą, rengia Asmens kompleksinį individualios pagalbos planą (toliau – Planas);

4.5. organizuoja atvejo vadybos posėdžius (pagal poreikį) su savivaldybės specialistais, sveikatos priežiūros specialistais (pvz., sveikatos priežiūros įstaigoje dirbantys socialiniai darbuotojai, slaugytojai, psichiatrai, šeimos gydytojai ar kt.), neveiksnių asmenų būklės peržiūros komisijos nariais, Užimtumo tarnybos specialistais, švietimo įstaigos specialistais, jei asmuo gauna švietimo/ugdymo paslaugas, policijos pareigūnais, kitais specialistais, galinčiais suteikti informacijos apie Asmenį, nevyriausybinių ir/ar kitų įstaigų/organizacijų atstovais, artimaisiais (šeimos nariais, globėjais, rūpintojais, asmenimis, padedančiais priimti sprendimus, ir kt.) ir kitais asmenimis iš Asmens socialinės aplinkos;

4.6. tarpininkauja Asmeniui, kreipdamasis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ir (ar) organizacijas, kuriose Asmuo gali gauti pagalbą;

4.7. telkia Asmens kompleksinės pagalbos teikėjus (valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei kitomis organizacijomis, teikiančiomis pagalbą Asmeniui) ir inicijuoja, organizuoja bei koordinuoja Plano įgyvendinimą, nuolat palaikydamas kontaktą su Asmens kompleksinės pagalbos teikėjais ir negalios reikalų koordinatoriais savivaldybėse;

4.8. parengia Plano įgyvendinimo grafiką, ne rečiau kaip kas 1 mėnesį vykdo atvejo stebėseną ir atlieka reikiamas korekcijas Plane, atsižvelgdamas į Asmens situacijos pokyčius;

4.9. dalyvauja kuriant bei vystant pagalbos sistemą Asmenims seniūnijoje ir/ar savivaldybėje, galinčią užtikrinti reikalingas bendruomenines socialines paslaugas;

4.10. teikia informaciją ir siūlymus savivaldybėje dirbančiam asmeniui, atsakingam už negalios reikalų koordinavimą dėl pagalbos ir paslaugų Asmenims trūkumą savivaldybėje;

4.11. esant poreikiui, lydi Asmenį pas Asmens kompleksinės pagalbos teikėjus;

4.12. bendradarbiaudamas su savivaldybės teritorijoje dirbančiais socialiniais darbuotojais, grupinio gyvenimo namų, apsaugoto būsto paslaugų teikėjais, nevyriausybinėmis organizacijomis, psichikos sveikatos centrų socialiniais darbuotojais savarankiškai vykdo Asmenų, patiriančių socialinę atskirtį ir (arba) socialinę riziką, sąlygotą Asmenų negalios, paiešką;

4.13. bendradarbiaudamas su Asmens pagalbininkais priimti sprendimus teikia siūlymus Projektą koordinuojantiems vykdytojams dėl Asmenų veiksnumo apribojimo bylų peržiūros ir (arba) kartu su pagalbininku priimant sprendimus dalyvauja atliekant Asmenų, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais ar ribotai veiksniais vertinimą ir teikia savo išvadas dėl šių asmenų teisinio veiksnumo apribojimo;

4.14. bendradarbiauja su projekto tinklaveikos specialistais, teikia informaciją apie inicijuotų atvejų vadybos skaičių, kitą projekto įgyvendinimui aktualią informaciją;

4.15. esant poreikiui, organizuoja ir koordinuoja Asmeniui aktualios informacijos teikimą jam prieinamu bendravimo būdu (lengvai suprantama kalba, alternatyvioji komunikacija ir pan.);

4.16. rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais projekto vadovui ir negalios reikalų koordinatoriui, kitiems viešojo administravimo subjektams, taip pat subjektams, kurie teikia viešąsias paslaugas;

4.17. atvejo vadybininkas vienu metu dirba su ne daugiau nei 20 Asmenų;

4.18. pildo visą projektui reikalingą dokumentaciją ir laiku ją pateikia projektą administruojantiems darbuotojams ir (arba) Projekto vykdytojui;

4.19. nuolatos sistemina kiekybinę ir kokybinę informaciją apie Asmeniui suteiktas paslaugas;

4.20. nuolat peržiūri eiles į socialinės globos institucijas, kad būtų organizuojamos Asmeniui alternatyvios institucinei globai paslaugos bendruomenėje;

4.21. dalyvauja atvejo vadybininkams ir kitiems projekto specialistams, skirtuose renginiuose ir susitikimuose kvalifikacijai tobulinti, kompetencijoms didinti, bendradarbiavimui skatinti;

4.22. Atvejo vadybininkas savo darbe vadovaujasi Agentūros parengtomis rekomendacijomis dėl atvejo vadybininko funkcijų darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis;

4.23. vykdo kitus su Skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

__________________________________


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8-381-58041
El. paštas: info@anyksciai.lt
Adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.