Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų specialistas (6,4)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65334
Skelbimo data: 2020-06-29
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Tauragės rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Tauragės rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų specialistas (6,4)
Pareiginės algos koeficientas: 6.40
Pareigybės aprašymas:


SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Socialinės paramos skyriaus specialisto pareigybė yra priskirta specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį socialinio darbo išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos teikimą;

3.3. mokėti dirbti kompiuteriu (,,Microsoft Office“ programiniu paketu);

3.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles.

3.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir vairuoti automobilį.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Socialinės paramos skyriaus specialistas vykdo šias funkcijas:

4.1. konsultuoja Tauragės rajono savivaldybės gyventojus socialinių paslaugų teikimo klausimais ir priima prašymus dėl socialinių paslaugų skyrimo;

4.2. organizuoja socialinių paslaugų teikimą, ruošia ir teikia medžiagą Socialinių paslaugų skyrimo komisijai ir parengia su tuo susijusių komisijos, Socialinės paramos skyriaus sprendimų ir kitų su socialinės paslaugų skyrimu (neskyrimu ar kt.) susijusių dokumentų (pažymų, išvadų ir kt.) projektus, užtikrina jų teisingumą;

4.3. rengia mokėjimo už socialines paslaugas sutarčių ir sutarčių dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo projektus, vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, suruošia socialinių paslaugų gavėjų bylas ir jas perduoda socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms;

4.4. lankosi asmenų namuose, kurie kreipėsi dėl socialinių paslaugų skyrimo, vienkartinės ar kitos socialinės paramos ar siekiant išsiaiškinti priežastis, sukeliančias socialines problemas namuose, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio pagrindu socialinė parama gali būti skiriama, neskiriama, nutraukiamas jos mokėjimas;

4.5. rengia ir teikia medžiagą Socialinės paramos teikimo komisijai, parengia komisijos posėdžio protokolus ir kt.;

4.6. vertina pensinio amžiaus Tauragės rajono savivaldybėje gyvenančių asmenų socialinį savarankiškumą;

4.7. pagal kompetenciją suveda duomenis į Socialinės paramos informacinę sistemą, pagal poreikį naudojasi duomenimis, reikalingais skiriant socialinę paramą įvairių duomenų bazių ir registrų, pagal suteiktas prieigas, užtikrina šių duomenų saugumą ir konfidencialumą, tvarko socialinės paramos gavėjų bylas, teisės aktų nustatyta tvarka suruošia pagal kompetenciją kuruojamos srities bylas ir pristato į skyriaus archyvą.

4.8. analizuoja įvairių socialinių grupių gyventojų socialinės paramos poreikio pasikeitimus ir teikia pasiūlymus Socialinės paramos skyriaus vedėjui socialinio darbo tobulinimo klausimais, pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Socialinės paramos skyriaus specialistais, kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kt.;

4.9. registruoja gaunamus ir siunčiamus Socialinės paramos skyriaus dokumentus;

4.10. pagal kompetenciją nagrinėja savivaldybės gyventojų prašymus ir skundus pareigybės aprašyme priskirtais klausimais, ruošia gyventojams atsakymus į jų prašymus bei kitus raštus socialinės paramos teikimo klausimais, vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, dalyvauja komisijų ar darbo grupių veikloje;

4.11. esant reikalui (ligos, atostogų metu, kitais atvejais) pavaduoja kitus skyriaus specialistus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai, užtikrinta teikiamų paslaugų kokybė.

4.12. laiku atlieka skyriaus vedėjo pavedimus, taip pat savivaldybės mero, jo pavaduotojo, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370-446-62816
El. paštas: savivalda@taurage.lt
Adresas: Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.