Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 d.

Socialinės politikos grupės patarėjas, pareiginės algos koeficientas - 11 (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42226
Skelbimo data: 2019-09-06
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Pareigos: Socialinės politikos grupės patarėjas, pareiginės algos koeficientas - 11 (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

SOCIALINĖS POLITIKOS GRUPĖS PATARĖJO pareigybės aprašymas

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Socialinės politikos grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II PASKIRTIS

2. Grupės patarėjo pareigybės paskirtis – iniciatyviai padėti Vyriausybei priimti tinkamus sprendimus, efektyviai koordinuojant institucinį dalyvavimą.

III VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities – formaliojo švietimo (pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo), studijų, neformaliojo vaikų švietimo (ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo) srities analizės, išvadų ir pasiūlymų Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybei teikimo – funkcijas, prisideda prie kokybiškų teisės aktų priėmimo ir kompleksinių problemų priskirtose srityse sprendimo.

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį švietimo srityje;

4.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vyriausybės darbo veiklą;

4.4. išmanyti teisėkūros procesą, mokėti rengti teisės aktų projektus;

4.5. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus, tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;

4.6. išmanyti žmogiškųjų išteklių, informacinių sistemų, procesų ir projektų valdymo principus, įstaigos finansų valdymo mechanizmus;

4.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

4.8. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) B2 lygiu pagal Europasą;

4.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Grupės patarėjas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal priskirtas veiklos sritis atlieka Vyriausybei teikiamų įstatymų, Seimo nutarimų, Vyriausybės nutarimų projektų kokybišką dalykinį vertinimą (teikia dalykinio vertinimo pažymas Vyriausybės programos poveikio veiklos sritims ir siekiamo rezultato aspektais);

5.2. pagal veiklos sritis rengia Vyriausybės posėdžių ir Vyriausybės pasitarimų (prireikus ministerijų atstovų pasitarimų) darbotvarkės klausimu pažymą apie teisės akto projekto esmę;

5.3. iniciatyviai dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, pasitarimuose ir padeda Vyriausybei priimti tinkamus sprendimus;

5.4. pagal veiklos sritis organizuoja tarpinstitucinių nesutarimų Vyriausybės veiklos klausimais derinimą;

5.5. atlieka priskirtų veiklos sričių stebėseną, analizę ir vertinimą, teikia Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus dėl politikos priskirtose srityse formavimo ir įgyvendinimo;

5.6. dalyvauja vertinant pagal veiklos sritis ministerijų strateginius veiklos planus ir strateginius projektus atitikties Vyriausybės politikai aspektu;

5.7. pagal veiklos sritis prisideda rengiant Vyriausybės metinę veiklos ataskaitą, Vyriausybės pasiūlymus dėl Seimo sesijos darbų programos projekto;

5.8. pagal kompetenciją kontroliuoja Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio ar jo pavaduotojų pavedimų vykdymą;

5.9. pagal veiklos sritis nagrinėja valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų pateiktus Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui ar Vyriausybės kancleriui spręsti klausimus, rengia dėl jų atitinkamus pasiūlymus;

5.10. pagal veiklos sritis organizuoja Vyriausybės komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžius, koordinuoja jų pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą ir pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo grupių veikloje;

5.11. teikia pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo, Vyriausybės sprendimų priėmimo proceso tobulinimo ir dalyvauja juos įgyvendinant;

5.12. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės kanceliarijoje projektus / programas (projektinis valdymas);

5.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojais Vyriausybės programos įgyvendinimo klausimais ir kitais Vyriausybės kanceliarijos darbuotojais ir teikia jiems konsultacijas kuruojamos veiklos klausimais;

5.14. pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės nuostatuose nurodytas funkcijas, vykdo kitus su grupės kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, grupės vadovo pavedimus ir nurodymus.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Grupės patarėjas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (85) 219 68 23
El. paštas: Jurgita Radžiūnaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, jurgita.radziunaite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.