Socialinis darbuotojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69876
Skelbimo data: 2021-04-07
Konkursą inicijuojanti įstaig: Šilalės rajono socialinių paslaugų namai
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Socialinis darbuotojas
Pareiginės algos koeficientas: 584.10
Darbo vieta (miestas): Šilalė
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Šilalės rajono socialinių paslaugų

namų direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d.

įsakymu Nr. S1-334

ŠILALĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ

SOCIALINIO DARBUOTOJO

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Šilalės rajono socialinių paslaugų namų (toliau – Paslaugų namų) socialinis darbuotojas teikiantis dienos socialinės globos įstaigoje yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A (A2).

3. Socialinio darbuotojo pareigybė priskiriama specialistų grupei.

4. Pareigybės pavaldumas - socialinis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Paslaugų namų direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį socialinio darbo ar prilyginamo šiai krypčiai išsilavinimą, turėti šios srities kompetencijų (mokėjimus atlikti veiklą, remiantis įgytų žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų visuma);

5.2.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, dokumentų įforminimo reikalavimais, archyvo tvarkymo reikalavimais, priešgaisrinės saugos instrukcijomis, darbų saugos instrukcijomis, vidaus darbo taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu;

5.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

5.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

5.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

5.6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ pagrindinėmis programomis vartotojo lygiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja užsiėmimus, padeda paslaugų gavėjams integruotis į bendruomenę ir į visuomenę, skatina pilnavertį žmogaus socialinį funkcionavimą, kad sustiprintų žmogaus prisitaikymą prie aplinkos;

6.2. teikia geros kokybės paslaugas suaugusiems proto, psichinę ar fizinę negalią turintiems asmenims;

6.3. sudaro tinkamas sąlygas, atsižvelgiant į neįgaliųjų specialiuosius poreikius, jų užimtumui, kūrybiniams gebėjimams ugdyti, socialiniams įgūdžiams formuoti, savarankiškumui stiprinti;

6.4. analizuoja situacijas į kurias patenka klientas ir siūlo jų sprendimo būdus;

6.5. dirba komandinio darbo principu;

6.6. palaiko dalykinius ryšius su kitų įstaigų socialiniais darbuotojais;

6.7. pagal kompetenciją dalyvauja Paslaugų namų direktoriaus sudaromų komisijų darbe;

6.8. laikosi konfidencialumo apie įstaigos veiklą žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius įstaigos interesus;

6.9. vykdo kitus Paslaugų namų direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo(-ų) pavedimus ir įpareigojimus savo kompetencijos ribose;

6.10. rengia įsakymų projektus ir pateikia juos direktoriui;

6.11. priima iš Paslaugų namų darbuotojų dokumentus saugojimui į archyvą, tikrina jų įforminimą;

6.12. organizuoja tinkamą pagal Paslaugų namų dokumentacijos planą saugomų bylų įforminimą ir jų saugojimą bei naikinimą suėjus terminui, surašant naikinimo aktus.

7. Socialinis darbuotojas turi teisę:

7.1. siūlyti kaip geriau ir efektyviau organizuoti Paslaugų namų veiklą;

7.2. dalyvauti seminaruose, konferencijose, pasitarimuose, moksliniuose tyrimuose, kuriuose nagrinėjami su profesija susiję klausimai;

7.3. turėti tinkamas darbo sąlygas.

8. Socialinis darbuotojas savo darbe vadovaujasi šiomis vertybinėmis nuostatomis:

8.1. Pagarbos. Kiekvienas yra vertas besąlygiškos pagarbos;

8.2. Atvirumo. Kiekvienas turi teisę į atvirą ir nuoširdų bendravimą;

8.3. Tolerancijos. Kiekvienas turi teisę turėti skirtingus įsitikinimus, vertybes, tautinę nepriklausomybę;

8.4. Unikalumo. Kiekvienas yra savitas ir nepakartojamas;

8.5. Empatijos. Kiekvienas paslaugų gavėjas, jų grupė, turi tikėti, kad bus suprastas;

8.6. Nesmerkimo ir neteisimo. Socialinis darbuotojas neturi būti teisėjas;

8.7. Konfidencialumo.

9 . Socialinis darbuotojas atsako už:

9.1. savalaikį aukščiau išvardintų funkcijų vykdymą;

9.2. pareigų neatlikimą ir/ar netinkamą atlikimą;

9.3. šiurkštų elgesį su darbuotojais ir interesantais;

9.4. žalą padarytą įstaigai dėl jo kaltės;

9.5. viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo pažeidimus.

10. Už funkcijų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, nevykdymą ar netinkamą vykdymą, kitus pažeidimus, socialinis darbuotojas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

________________________________________

Su pareigybių aprašymu susipažinau, įsipareigoju juos vykdyti:

...........................................................................................

Informacija apie įstaigą: Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8449 51250
El. paštas: info@uzimtumocentras.lt
Adresas: Šilalės r. sav. Šilalės m. Vytauto Didžiojo g. 17
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.