Socialinių investicijų skyrius Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas intervale 7 - 8,2)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65801
Skelbimo data: 2020-07-29
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Socialinių investicijų skyrius Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas intervale 7 - 8,2)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

INVESTICIJŲ departamento

SOCIALINIŲ INVESTICIJŲ skyriaus

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Investicijų departamento (toliau – departamentas) Socialinių investicijų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų lėšų ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų administravimą;

3.3. būti susipažinęs su bendraisiais oficialių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

3.4. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

3.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą;

3.6. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis; teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

3.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

3.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

IIISKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

4.1. rinkti ir apibendrinti statistinę informaciją ir duomenis, vertinimų rekomendacijas ir kitus dokumentus, reikalingus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) 8 prioriteto Sveikatos apsaugos ministerijos priemonių įgyvendinimo planų, projektų finansavimo sąlygų aprašų, projektų atrankos kriterijų ir jų pakeitimų nagrinėjimui ir derinimui;

4.2. rinkti informaciją apie Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų veiksmų programos priemonių finansinę pažangą ir lėšų panaudojimo tendencijas, stebėsenos rodiklių planų pasiekimą;

4.3. registruoti ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje informaciją apie atliekamus veiksmus, tikrinti Sveikatos apsaugos ministerijos registruotos informacijos pilnumą;

4.4. rinkti ir apibendrinti informaciją, reikalingą derinant veiksmų programos ir jos priedo keitimus;

4.5. dalyvauti rengiant metines ir galutinę veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas – teikti finansinę informaciją ir informaciją apie pasiektus rezultatus, apibendrinti duomenis;

4.6. rinkti ir apibendrinti statistinę informaciją ir duomenis, vertinimų rekomendacijas ir kitus dokumentus, reikalingus Europos ekonominės erdvės (EEE) programos sveikatos apsaugos srityje projektų atrankos kriterijų, gairių pareiškėjams ir jų pakeitimų nagrinėjimui ir derinimui;

4.7. rinkti informaciją apie EEE programos sveikatos apsaugos srityje įgyvendinimą, finansinę pažangą ir pasiektus rodiklius;

4.8. rinkti informaciją apie Ateities ekonomikos DNR plano priemonių sveikatos apsaugos srityje įgyvendinimą, finansinę pažangą ir pasiektus rodiklius;

4.9. saugoti gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

4.10. teikti skyriaus parengtą informaciją kitiems ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, valstybių, teikiančių kitą tarptautinę paramą, įgaliotoms institucijoms, pareiškėjams, projektų vykdytojams, Viešųjų pirkimų tarnybai, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;

4.11. skelbti skyriaus kompetencijai priklausančią informaciją ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų interneto svetainėje (www.eeagrants.lt, www.norwaygrants.lt); Finansų ministerijos interneto (www.finmin.lrv.lt) ir intraneto svetainėse;

4.12. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

–––––––––––––––––––––

Susipažinau:

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas, pavardė)

_____________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 2390 000
El. paštas: finmin@finmin.lt
Adresas: Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.