Ketvirtadienis, gegužės 26 d.

Specialistų kariniams vienetams skyrius Buhalteris sąskaitininkas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 79497
Skelbimo data: 2022-05-12
Skelbimas galioja iki: 2022-05-26
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Specialistų kariniams vienetams skyrius Buhalteris sąskaitininkas
Pareiginės algos koeficientas: 7.07
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,279.67
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Informacija apie įstaigą: Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas kviečia prisijungti darbuotoją, dirbantį prie savo komandos (darbo vieta - Kauno mieste). Siūlome atlyginimą nuo 7,07 BD plius 20 % kintamąją dalį priėmimo metu. Konkretus darbo užmokestis priklauso nuo kandidato patirties buhalterinėje/finansinėje sferoje.
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos kariuomenės

Finansų ir apskaitos departamento

direktoriaus 2017 m. liepos 7 d.

įsakymu Nr. V-33

(Lietuvos kariuomenės

Finansų ir apskaitos departamento

direktoriaus 2021 m. d.

įsakymo Nr. V- redakcija)

FINANSŲ IR APSKAITOS DEPARTAMENTO

SPECIALISTŲ KARINIAMS VIENETAMS SKYRIAUS

BUHALTERIO SĄSKAITININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamento (toliau – Departamentas) Specialistų kariniams vienetams skyriaus buhalteris sąskaitininkas (kodas 331301) (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – B, pareigybės sudėtingumo lygis – sudėtinga.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;

3.2. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

3.3. būti susipažinęs ir savo veikloje mokėti taikyti teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias buhalterinę, finansinę ir mokestinę apskaitą;

3.4. būti susipažinęs ir savo veikloje vadovautis vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu;

3.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

3.6. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. tikrina priskirto Lietuvos kariuomenės karinio vieneto (toliau – priskirto karinio vieneto) materialiai atsakingų ir už turtą atsakingų asmenų parengtų dokumentų, susijusių su ūkinės operacijos atlikimu, užpildymo teisingumą;

4.2. rengia priskirto karinio vieneto pateiktų dokumentų registrus;

4.3. nustatytais terminais sudaro priskirto karinio vieneto materialinių vertybių suvestines;

4.4. tikrina, ar priskirto karinio vieneto pateiktos avanso apyskaitos teisingai užpildytos ir ar yra pridėti išlaidas patvirtinantys dokumentai;

4.5. tvarko numeruotų blankų apskaitą;

4.6. vykdo piniginių lėšų priėmimą bei įnešimą į Lietuvos kariuomenės atsiskaitomąją sąskaitą, tvarko pinigų priėmimo ir išmokėjimo dokumentus;

4.7. pagal priskirto karinio vieneto atsakingų asmenų pateiktus duomenis išrašo sąskaitas faktūras bei PVM sąskaitas faktūras;

4.8. teikia priskirto karinio vieneto inventorizacijos komisijai buhalterinės apskaitos duomenis.

5. Pagal kompetenciją darbuotojas vykdo kitus skyriaus vedėjo ar departamento vyresniojo patarėjo pagal kuruojamą sritį ir departamento direktoriaus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

____________________

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 (5) 278 50 80
El. paštas: LKFAD@kam.lt
Adresas: Šilo 5a, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.