Specialistų kariniams vienetams skyrius Buhalteris sąskaitininkas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64523
Skelbimo data: 2020-05-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Specialistų kariniams vienetams skyrius Buhalteris sąskaitininkas
Pareiginės algos koeficientas: 5.40
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Lietuvos kariuomenės
Finansų ir apskaitos departamento
direktoriaus 2017 m. d.
įsakymu Nr. V-


FINANSŲ IR APSKAITOS DEPARTAMENTO
SPECIALISTŲ KARINIAMS VIENETAMS SKYRIAUS
BUHALTERIO SĄSKAITININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamento (toliau – Departamentas) Specialistų kariniams vienetams skyriaus buhalteris sąskaitininkas (kodas 331301) (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
3.2. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
3.3. būti susipažinęs ir savo veikloje mokėti taikyti teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias buhalterinę, finansinę ir mokestinę apskaitą;
3.4. būti susipažinęs ir savo veikloje vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu;
3.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
3.6. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
4.1. vertina priskirto Lietuvos kariuomenės karinio vieneto (toliau priskirto karinio vieneto) pirminių apskaitos dokumentų atitikimą teisės aktams;
4.2. tikrina ūkinių operacijų ir materialiai atsakingų asmenų parengtų dokumentų, susijusių su ūkinės operacijos atlikimu, teisingumą;
4.3. rengia priskirto karinio vieneto pateiktų dokumentų registrus;
4.4. tikrina, ar materialinių vertybių ataskaitų duomenys atitinka pirminiuose apskaitos dokumentuose pateiktus duomenis;
4.5. nustatytais terminais sudaro priskirto karinio vieneto materialinių vertybių suvestines;
4.6. tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis buhalterinę apskaitą, patikrina, ar teisingai užpildytos avanso apyskaitos, ar teisėti pridedami dokumentai;
4.7. kontroliuoja, kad priskirto karinio vieneto materialiai atsakingi asmenys laiku pateiktų reikiamus dokumentus;
4.8. tvarko numeruotų blankų apskaitą;
4.9. vykdo piniginių lėšų priėmimą bei įnešimą į Lietuvos kariuomenės atsiskaitomąją sąskaitą, tvarko pinigų priėmimo ir išmokėjimo dokumentus;
4.10.pagal priskirto karinio vieneto atsakingų asmenų pateiktus duomenis išrašo sąskaitas
faktūras bei PVM sąskaitas faktūras.
4.11. teikia priskirto karinio vieneto inventorizacijos komisijai buhalterinės apskaitos duomenis.
5. Pagal kompetenciją darbuotojas vykdo kitus skyriaus vedėjo ar departamento direktoriaus pavaduotojo pagal kuruojamą sritį ir departamento direktoriaus su jo funkcijomis susijusias nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

____________________

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 (5) 278 50 80
El. paštas: LKFAD@kam.lt
Adresas: Šilo 5a, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.