Statybos ir infrastruktūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas-7,0 BD) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42646
Skelbimo data: 2019-10-17
Konkursą organizuojanti įstaiga: Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Statybos ir infrastruktūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas-7,0 BD) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 4 d.
įsakymu Nr. 14-353


STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti rajono energetinio ūkio vystymo programas ir su tuo susijusius dokumentus, vykdyti jų įgyvendinimo procedūras. Tvarkyti savivaldybės energetinį ūkį (šilumos, elektros, dujų) pagal savivaldybės patvirtintus sudėtinių dalių plėtros, vystymo planus, inžinerinės infrastruktūros plėtros programas, jų įgyvendinimo ir ūkio vystymo procedūras.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – energetikos ir inžinerinės infrastruktūros plėtros – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį elektros inžinerijos, energetikos ar mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą energetikos srityje;
4.3. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybės administracijos veiklą, viešąjį administravimą;
4.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos energetikos vystymo kryptis, energetiką, energetinį ūkį, inžinerinę infrastruktūrą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
4.6. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo reikalavimus;
4.7. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, planuoti ir organizuoti darbą, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.8. gebėti analizuoti informaciją, vertinti situaciją ir daryti sprendimus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. sprendžia klausimus, susijusius su rajono energetinio ūkio sritimis (šilumos, dujų, elektros): dalyvauja rengiant ilgalaikes ir trumpalaikes ūkines investicines ir kitas programas, kie tai susiję su energetiniu ūkiu; organizuoja jų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
5.2. pagal savo kompetenciją organizuoja savivaldybės energetinio ūkio tvarkymą;
5.3. dalyvauja rengiant energetikos plėtros ir vystymo planus, nustatant prioritetus;
5.4. dalyvauja rengiant šilumos ūkio plėtros planą;
5.5. atlieka savivaldybės įstaigų, įmonių energetikos ūkio analizę;
5.6. kartu su kitais skyriaus specialistais rengia gatvių, pastatų, apšvietimo, vandentiekio, šilumos, dujų, elektros įrengimų ir tinklų palaikymo ir atnaujinimo planus;
5.7. energetiniuose ir kituose objektuose kontroliuoja įvykdytų darbų apimtis bei kokybę, patikrinus atliktus darbus, skyriaus vedėjui teikia pasirašyti nustatytos formos aktus;
5.8. teikia pasiūlymus dėl biudžeto išlaidų, sprendžiant savivaldybės energetikos ūkio problemas;
5.9. organizuoja energetikos ūkio tinkamą priežiūrą ir eksploataciją bei vystymą;
5.10. atlieka švietėjišką darbą įgyvendinant energijos taupymo priemones, propaguoja ir įgyvendina atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą, šiluminės energijos taupymo potencialą;
5.11. ruošia konkursinės medžiagos techninę dalį energetikos objektų rekonstrukcijai ir remontui, statybai ir priežiūrai energetikos srityse;
5.12. pagal kompetenciją ruošia savivaldybės mero, administracijos direktoriaus susitarimų ir sutarčių su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis projektus;
5.13. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, Statistikos departamentui, agentūroms apie programų vykdymą, lėšų panaudojimą, kitais klausimais;
5.14. periodiškai informuoja skyriaus vedėją apie esamas problemas, padėtį jo kompetencijai priskirtose srityse;
5.15. nagrinėja Savivaldybės tarybos narių, komitetų, gyventojų keliamus klausimus energetikos ūkio klausimais;
5.16. tvarko dokumentus pagal savivaldybės administracijos parengtą dokumentacijos planą, nustatyta tvarka perduoda reikiamas bylas Personalo ir dokumentų valdymo skyriui archyviniam saugojimui;
5.17. dalyvauja komisijų (remontuojamų, rekonstruojamų ar naujų objektų priėmimo, viešųjų pirkimų) darbe;
5.18. organizuoja daugiabučių namų atnaujinimo ir modernizavimo programos bei kvartalų energetinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimą;
5.19. ruošia Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų, projektus;
5.20. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti skyriaus strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjui.


Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6809
El. paštas: Lina Pranskevičienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, lina.pranskeviciene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.