Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjas (PA koeficientas-11,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42137
Skelbimo data: 2019-08-13
Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjas (PA koeficientas-11,5) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
STRATEGINĖS PLĖTROS IR EKONOMIKOS DEPARTAMENTO
EKONOMIKOS IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBINĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga Skyriui priskirtoms funkcijoms įgyvendinti, Skyriaus veiklai organizuoti ir koordinuoti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – ekonomikos, investicijų skatinimo bei Savivaldybės nuosavybės ir valstybės patikėjimo teise perduoto turto valdymo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį finansų, ekonomikos, verslo ar vadybos studijų krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių veiklą, dokumentų rengimą;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų 1 metų darbo patirtį ekonomikos srityje;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, koordinuoti pavaldžių asmenų darbą, gebėti efektyviai dirbti komandoje;
4.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, MS Outlook, Internet Explorer.
4.7. mokėti užsienio (anglų, vokiečių arba rusų) kalbas B2 lygiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
5.1. Siekdamas užtikrinti efektyvų Skyriaus darbą:
5.1.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų veiklą;
5.1.2. rengia Skyriaus nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar jų pakeitimus;
5.1.3. analizuoja ir teikia pasiūlymus Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktoriui dėl Skyriaus struktūros, valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
5.1.4. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
5.1.5. leidžia įsakymus Skyriaus veiklos klausimais.
5.2. Siekdamas užtikrinti verslą remiančių priemonių įgyvendinimą savivaldybėje:
5.2.1. koordinuoja smulkaus verslo programos rengimą, kontroliuoja joje numatytų priemonių įgyvendinimą;
5.2.2. organizuoja Šiaulių miesto Savivaldybės ekonominių, socialinių ir technologinių aplinkos veiksnių analizę, siekdamas įvertinti pokyčių tendencijas ir teikti informaciją.
5.3. Siekdamas užtikrinti akcininko interesų realizavimą, dalyvaujant savivaldybės kontroliuojamose įmonėse:
5.3.1. organizuoja atstovavimą Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse ir atstovauja pagal suteiktą įgaliojimą;
5.3.2. analizuoja bendrovių, savivaldybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kuriose yra valdybos narys, vadovo pateiktą medžiagą apie įmonės ar įstaigos veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, finansinę būklę, faktinius ir prognozuojamus ūkinės veiklos rodiklius, pajamų ir išlaidų sąmatas, metines finansines ataskaitas;
5.3.3. teikia pasiūlymus Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktoriui dėl įmonių ūkinės veiklos efektyvumo didinimo, privatizavimo, reorganizavimo, likvidavimo;
5.3.4. organizuoja įmonių teikiamų paslaugų kainų ir tarifų pokyčių analizę, analizuoja ir vertina pokyčių poveikį;
5.3.5. teikia pasiūlymus Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktoriui dėl įmonių vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo;
5.3.6. koordinuoja Savivaldybės administracijos darbuotojų, pagal įgaliojimą atstovaujančių Savivaldybę viešosiose įstaigose bei įgyvendinančių Savivaldybės, kaip akcininkės, neturtines teises visuotiniuose ir nevisuotiniuose akcininkų susirinkimuose akcinėse bendrovėse, darbą.
5.4. Siekiant įgyvendinti verslą remiančias priemones Savivaldybėje, organizuoja ir koordinuoja paslaugų teikimą verslui ,,vieno langelio principu“, kontroliuoja veiklas, skirtas investicinės aplinkos gerinimui bei jos viešinimui ir paslaugų bei paramos verslui teikimui.
5.5. Siekiant pritraukti investicijas, sudarant palankias sąlygas tiesioginėms užsienio investicijoms:
5.5.1. koordinuoja patrauklių plėtrai ir investicijoms sklypų ar laisvų Savivaldybės teritorijų atranką, duomenų apie Šiaulių miesto įmones, miesto socialinę - ekonominę raidą kaupimą ir teikimą Departamento direktoriui, privatiems asmenims bei suinteresuotoms institucijoms;
5.5.2. pristato Šiaulių miesto plėtros galimybes Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose.
5.6. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių projektus, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais.
5.7. Dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus.
5.8. Organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą ir rengia Skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kt. ataskaitas bei teikia Departamento direktoriui.
5.9. Dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe pagal skyriui priskirtą kompetenciją.
5.10. Vykdo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Finansų kontrolės taisyklėse nustatytas finansų kontrolės funkcijas.
5.11. Pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis.
5.12. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus bei Departamento direktoriaus pavedimus ir užduotis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktoriui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: 8 5 219 6810
El. paštas: Žigimantas Pečiūra, VTD Atrankų skyriaus vyr. specialistas, el. p. zigimantas.peciura@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.