Šeštadienis, birželio 06 d.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62807
Skelbimo data: 2020-01-23
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos dailės muziejus
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus
2019-11-20 įsakymu Nr. V.2-332
(Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus
2020-01-22 įsakymo Nr. V.2-14 redakcija)

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Lietuvos dailės muziejaus (toliau – LDM) Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto priėmimo, atleidimo iš darbo tvarką, pareigoms užimti būtinus specialiuosius reikalavimus, pavaldumą, teises, pareigas bei atsakomybę.
2. Vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal neterminuoto darbo sutartį.
3. Vyriausiąjį specialistą į pareigas skiria ir iš jų atleidžia, skatina bei traukia drausminėn atsakomybėn už darbo pareigų pažeidimą LDM direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Vyriausiasis specialistas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės turto valdymą, statybų, techninių projektų rengimo reglamentavimą, civilinę, administracinę teisę, viešuosius pirkimus, Dokumentų rengimo taisyklėmis, LDM nuostatais, LDM darbo tvarkos taisyklėmis, LDM direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu.
5. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjui.
6. Pareigybės grupė – specialistas.
7. Pareigybės lygis – A2.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

8. Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
8.1. turėti aukštąjį socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
8.2. turėti ne mažesnę kaip 1 (vienų) metų teisinio darbo patirtį;
8.3. turėti ne mažesnę kaip 1 (vienų) metų darbo patirtį dirbant su Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektais;
8.4. išmanyti investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų, valstybės investicijų programos reglamentavimą apimančius teisės aktus, taisykles, metodikas, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, nustatančius Europos Sąjungos fondų ir programų administravimą ir finansavimą, statybas ir techninių projektų rengimą reglamentuojančius teisės aktus;
8.5. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
8.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
8.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III. FUNKCIJOS

9. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
9.1. vykdo investicijų poreikio analizę bei teikia pasiūlymus dėl galimybių pasinaudoti paramos lėšomis;
9.2. vykdo paramos lėšų paiešką, vertinta galimybes pasinaudoti investicijų paramomis;
9.3. siekiant gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų programų (EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Šveicarijos paramos programa ir pan.) finansinę paramą, koordinuoja projektinių pasiūlymų, paraiškų, investicijų projektų rengimą, vertina jų atitikimą galiojantiems teisės aktams;
9.4. dalyvauja LDM direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;
9.5. teikia reikiamą informaciją, rengia raštus, kurie reikalingi įgyvendinant investicijų projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą ir teikia reikalingus dokumentus;
9.6. siekiant užtikrinti projektams patvirtintų finansavimo sąlygų aprašų reikalavimus, dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų sąlygas, jų priedus, pirkimo sutarčių projektus;
9.7. koordinuoja ir įgyvendina pavestus projektus, vadovaujantis jų planavimo, rengimo, finansavimo ir atlikimo tvarka;
9.8. atlieka teisės norminių aktų teisinį vertinimą, rengia raštus, teikia išvadas;
9.9. LDM direktoriaus prašymu teikia informaciją apie projektų įgyvendinimą;
9.10. padeda nagrinėti prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus investicinių projektų administravimo klausimais;
9.11. paskyrus direktoriui, vadovauja projektams (pagrinde įgyvendinant kietuosius projektus, kurie susiję su statybomis, jų vykdymu), asistuoja paskirtiems projektų vadovams įgyvendinant projektus, finansuojamus tiek iš valstybės, tiek iš ES lėšų;
9.12. vykdo kitus su LDM uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavedimus.
Informacija apie įstaigą: Lietuvos dailės muziejus yra nacionalinė valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti nacionalinės svarbos dailės meno ir kultūros istorijos muziejines vertybes.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 262 8030
El. paštas: muziejus@ldm.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didžioji g. 4
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.