Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento Programinio valdymo skyriaus Patarėjas (PA koeficientas - 10) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42084
Skelbimo data: 2019-08-08
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento Programinio valdymo skyriaus Patarėjas (PA koeficientas - 10) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2019 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 4-323

STRATEGINIO PLANAVIMO IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO DEPARTAMENTO PROGRAMINIO VALDYMO SKYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento (toliau – Departamentas) Programinio valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimui valstybės valdomose įmonėse, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina arba akcijas patikėjimo teise valdo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – valstybės valdomos įmonės) užtikrinti ir viešųjų įstaigų, kurių dalininko (savininko) teisės ir pareigos pavestos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai teisių ir pareigų įgyvendinimui organizuoti, administruoti ir koordinuoti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – atstovavimo valstybei valstybės valdomose įmonėse ir viešosiose įstaigose.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) teisės, ekonomikos arba verslo ir vadybos studijų krypties;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį įmonių teisės ar strateginio valdymo srityje;
4.3. išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, įmonių valdymą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, juridinių asmenų buhalterinę apskaitą, viešuosius pirkimus, dokumentų ir teisės aktų rengimą;
4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia ar dalyvauja rengiant norminių teisės aktų projektus, įmonių ir bendrovių, viešųjų įstaigų, turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo klausimais;
5.2. teikia išvadas kitų institucijų ir įstaigų pateiktiems teisės aktų, reguliuojančių valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą valstybės ir savivaldybės įmonėse, akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse ir viešosiose įstaigose, konkrečių valstybės įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų steigimo, valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo ir valstybės turto investavimo klausimais projektams;
5.3. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro (toliau – ministras) įsakymų, sprendimų arba raštų projektus ir pažymas dėl:
5.3.1. įgaliojimų dalyvauti ir siūlomų priimti sprendimų visuotiniame akcininkų susirinkime;
5.3.2. lūkesčių valstybės valdomoms įmonėms;
5.3.3. valstybės įmonių vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio, taip pat valstybės įmonių vadovų atlyginimų pastoviosios ir kintamosios dalies nustatymo;
5.3.4. atlygio valstybės įmonių valdybos nariui;
5.3.5. mažesnės valstybės valdomos bendrovės dividendams išmokėti skiriamos pelno dalies arba valstybės įmonės pelno įmokos dalies nustatymo;
5.3.6. valstybės valdomos įmonės steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo;
5.3.7. tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse;
5.4. periodiškai vertina valstybės valdomų įmonių teisinės formos tinkamumą ir tikslingumą priskirti valstybės valdomą įmonę prie nacionaliniams saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir rengia siūlymus;
5.5. rengia valstybės valdomų įmonių įstatų projektus;
5.6. dalyvauja valstybės valdomų bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, kuriuose balsuoja pagal ministro suteiktus įgaliojimus bei įgyvendina kitas valstybės, kaip bendrovių akcininkės, turtines ir neturtines teises;
5.7. vykdo kandidatų į valstybės įmonių valdybą ir valstybės valdomų bendrovių kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos procedūras bei stebi ar valstybės valdomų įmonių organų nariai tinkamai eina pareigas, rengia šiuo klausimus išvadas ir pasiūlymus;
5.8. prižiūri, kad valstybės valdomų įmonių organai pagal kompetenciją laiku priimtų sprendimus dėl lūkesčių raštus atitinkančių strategijų patvirtinimo (keitimo), vertintų strategijų įgyvendinimą, parengtų strategijų įgyvendinimo metines ataskaitas;
5.9. reguliariai analizuoja ir vertina, kaip valstybės valdomos įmonės įgyvendina joms nustatytus ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir nefinansinius tikslus bei finansinių ataskaitų rikinius ir ataskaitas apie jų veiklą; prižiūri, kad valstybės valdomos įmonės siektų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų siektinų vidutinių metinių nuosavo kapitalo kainos rodiklių reikšmių;
5.10. analizuoja valstybės įmonių strategijas, rengia išvadas dėl jų kokybės ir pasiūlymus dėl tobulinimo;
5.11. stebi, kad laiku į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą valstybės įmonės perverstų pelno įmoką ir pinigines lėšas valstybės įmonės likvidavimo atveju, o valstybės valdomos bendrovės dividendus ir kitas lėšas, skiriamas valstybei kaip akcininkei, valstybės valdomos bendrovės likvidavimo, akcijų perleidimo ir kitais atvejais bei teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai informaciją apie valstybės valdomų įmonių numatomas išmokėti atitinkamai pelno įmokas ir dividendus;
5.12. rengia konkurso valstybės valdomų įmonių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti sąlygas ir kaip pirkimų organizatorius atlieka viešuosius pirkimus;
5.13. stebi valstybės valdomų įmonių įgyvendinamus valstybinės svarbos arba valstybei svarbių ekonominių projektų įgyvendinimo eigą, vertina ją ir teikia pasiūlymus;
5.14. surenka informaciją, kurios reikia valstybės valdomos įmonės veiklos analizei ir sprendimams, susijusiems su įmonės savininko teisių ir pareigų įgyvendinimu, ją įvertina, apibendrina ir pagal informacijos turinį atitinkamai teikia Valdymo koordinavimo centrui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
5.15. stebi ir reguliariai atnaujina suvestinę informaciją apie tai kaip valstybės valdomos įmonės įgyvendina Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ nuostatas bei Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas pagal principą „laikykis arba paaiškink“, teikia išvadas ir pasiūlymus;
5.16. rengia taisykles dėl ministerijai pavestų viešųjų įstaigų dalininko (savininko) teisių ir pareigų įgyvendinimo (toliau – Taisyklės);
5.17. stebi, prižiūri ir reguliariai rengia suvestinę informaciją kaip ministerijos administracijos padaliniai Taisyklių nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant ministerijai pavestų viešųjų įstaigų dalininko (savininko) teises ir pareigas;
5.18. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ministro tvirtinamų projektų komandų, sudarytų darbo grupių ir komisijų darbe;
5.19. vykdo kitus ministro, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrų, ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reiklaų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6809
El. paštas: Lina Pranskevičienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, lina.pranskeviciene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.