Strateginio planavimo skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41773
Skelbimo data: 2019-06-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos transporto saugos administracija
Pareigos: Strateginio planavimo skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
Lietuvos transporto saugos administracijos
direktoriaus
2019 m. gegužės 6 d.
įsakymu Nr. 2BE-126


STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS PATARĖJO (4)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (pareiginės algos koeficientas – 13)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio planavimo skyriaus patarėjas (4) (toliau – patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Patarėjo pareigybė reikalinga Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) strateginio planavimo funkcijoms vykdyti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – strateginio planavimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį socialinių studijų srities politikos mokslų ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį LEAN kokybės vadybos sistemos diegimo srityje;
4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. pataria formuojant Administracijos strateginius tikslus, pagrindines veiklos kryptis, misiją, viziją, vertybes bei nustatant planavimo dokumentų vertinimo kriterijų planines reikšmes;
5.2. pataria rengiant pasiūlymus dėl Administracijos veiklos prioritetų, prioritetinių krypčių ir svarbiausių darbų;
5.3. analizuoja Administracijos veiklos procesus, teikia pasiūlymų dėl jų tobulinimo ir veiklos kokybės gerinimo modelių diegimo;
5.4. dalyvauja atliekant struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę, teikia pasiūlymų dėl struktūros ir darbo organizavimo tobulinimo;
5.5. organizuoja Administracijos veiklos efektyvumo gerinimo priemonių plano rengimą ir koordinuoja jo įgyvendinimą;
5.6. organizuoja Administracijos veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų apskaičiavimą, analizuoja vertinimo kriterijų reikšmes, teikia metodinę pagalbą Administracijos padaliniams;
5.7. dalyvauja Administracijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Administracijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
5.8. dalyvauja rengiant Administracijos metinio veiklos plano, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdymo sričių strateginio veiklos plano (programos) įgyvendinimo ir stebėsenos ataskaitas;
5.9. pagal savo kompetenciją analizuoja ir apibendrina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdymo sričių strateginio veiklos plano (programos) ir Administracijos metinio veiklos plano vykdymo informaciją ir teikia ją Strateginio planavimo skyriaus (toliau – skyrius) valstybės tarnautojui, atsakingam už Administracijos metų (pusmečio) veiklos ataskaitos projekto parengimą;
5.10. organizuoja Administracijos veiklos kokybės gerinimo modelių ir veiklos tobulinimo priemonių įgyvendinimą (Bendrojo vertinimo modelio, LEAN kokybės vadybos sistemos metodų – X-Matrix, A3, 5 Kodėl, 3S, KanBan, Gemba ir kt.) ir jas įgyvendina;
5.11. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus pagal skyriaus kompetenciją;
5.12. dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose pagal kompetenciją ir dalyvauja juos organizuojant;
5.13. konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais;
5.14. siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
5.15. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Administracijai pagal skyriaus kompetenciją;
5.16. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, valstybės, vidaus administravimo ir kitose informacinėse sistemose, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
5.17. pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją Administracijos interneto svetainei;
5.18. nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja, prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
5.19. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________
Susipažinau
_____________________________
(pareigos)
_____________________________
(parašas)
_____________________________
(vardas, pavardė)

201__ - ___ - ___
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 08
El. paštas: Vaiva Apanavičiūtė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.apanaviciute@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.