Studijų vertinimo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 10815
Skelbimo data: 2022-05-11
Skelbimas galioja iki: 2022-05-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Pareigos: Studijų vertinimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,267.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRAS
STUDIJŲ VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. viešųjų paslaugų teikimo administravimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas;
4.2. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. išorino aukštųjų mokyklų studijų kokybės vertinimo organizavimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. konsultavimas dėl išorinio aukštųjų mokyklų studijų kokybės vertinimo;
6.2. informacijos apie išorinį aukštųjų mokyklų studijų kokybės užtikrinimą rinkimas ir analizavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
10. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
12. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
13. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
14. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
15. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
20. Atstovauja Centrui kitose įstaigose ir organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, kuriuose svarstomi su Centro veikla susiję klausimai, bei bendradarbiauja su kitomis mokslą ir studijas reguliuojančiomis ir administruojančiomis institucijomis..
21. Nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi, jais vadovaujasi..
22. Mažos vertės viešuosiuose pirkimuose atlieka organizatoriaus funkcijas..
23. Nesant Skyriaus vedėjo, laikinai vykdo jo funkcijas. Nesant Skyriaus patarėjo, laikinai vykdo Skyriaus patarėjo funkcijas. Nesant kito Skyriaus vyriausiojo specialisto, vykdo jo funkcijas..
24. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – vadyba (arba);
25.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
25.4. studijų kryptis – istorija (arba);
25.5. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
arba:
25.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.7. darbo patirties sritis – aukštojo mokslo srities patirtis;
25.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
26.1. kalba - anglų;
26.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
27.2. organizuotumas - 3 lygis;
27.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
27.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
27.5. komunikacija - 4 lygis.
28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
28.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 3 lygis;
28.3. tarpkultūrinė komunikacija - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Inverviu;
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Elžbieta Kozlovska
Telefonas: +37052113689
El. paštas: elzbieta.kozlovska@skvc.lt
Adresas: A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius
Skelbimas publikuojamas iki: 2022-05-18
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.