Studijų vertinimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koef. - 6,4 BD) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42035
Skelbimo data: 2019-07-22
Konkursą organizuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Pareigos: Studijų vertinimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koef. - 6,4 BD) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus
2019 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-51


STUDIJŲ VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Studijų vertinimo skyriaus (toliau vadinama – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti studijų programų išorinį ekspertinį vertinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – studijų kokybės vertinimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. Turėti vienerių metų darbo patirtį;
4.3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
4.5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Organizuoja išorinį aukštųjų mokyklų studijų programų kokybės vertinimą:
5.1.1. Rengia ir tobulina metodines priemones, reikalingas Skyriaus veiklai vykdyti;
5.1.2. Atlieka tinkamą ekspertų atranką bei ekspertų ir darbo grupių sudarymą;
5.1.3. Konsultuoja aukštųjų mokyklų darbuotojus ir ekspertus;
5.1.4. Inicijuoja teisės aktų, susijusių su Skyriaus veiklos vykdymu, projektų rengimą;
5.1.5. Nagrinėja Studijų kokybės vertinimo centrui (toliau – Centras) pateiktus valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus, rengia atsakymus;
5.1.6. Rengia informaciją, susijusią su studijų programų vertinimu;
5.1.7. Atsako už informacijos apie organizuojamą vertinimą ir ekspertinio vertinimo išvadų viešą skelbimą ir kaupimą;
5.1.8. Kaupia informaciją apie ekspertus;
5.1.9. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia administracinių sprendimų projektus;
5.1.10. Rengia Skyriaus veiklos ataskaitas;
5.1.11. Teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
5.2. Dalyvauja išoriniame aukštųjų mokyklų studijų programų kokybės vertinime:
5.2.1. Vertina aukštųjų mokyklų studijų programų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
5.2.2. Kartu su ekspertų grupe vizituoja vertinamąsias aukštąsias mokyklas;
5.2.3. Pagal poreikį verčia žodžiu iš lietuvių į anglų ir (ar) iš anglų į lietuvių kalbas vizitų metu;
5.2.4. Kartu su ekspertų grupe rengia vertinimo išvadas;
5.3. Organizuoja grįžtamojo ryšio iš ekspertų ir aukštųjų mokyklų surinkimą bei analizę;
5.4. Atlieka mažos vertės viešuosiuose pirkimuose iniciatoriaus ir organizatoriaus funkcijas;
5.5. Atstovauja Centrui kitose įstaigose ir organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, kuriuose svarstomi su Centro veikla susiję klausimai, bei bendradarbiauja su kitomis mokslą ir studijas reguliuojančiomis ir administruojančiomis institucijomis;
5.6. Dalyvauja darbo grupėse ar komisijose teisės aktų projektams ar jų pataisoms, susijusioms su mokslu ir studijomis, rengti;
5.7. Nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi, jais vadovaujasi;
5.8. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų;
5.9. Nesant Skyriaus vedėjo, laikinai vykdo jo funkcijas. Nesant Skyriaus patarėjo, laikinai vykdo Skyriaus patarėjo funkcijas. Nesant kito Skyriaus kito vyriausiojo specialisto, vykdo jo funkcijas;
5.10. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________________________


Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8677 87764
El. paštas: Audrius Dabrovolskas, VTD prie VRM specialistas, el.p. audrius.dabrovolskas@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.