Sveikatos priežiūros skyrius Šeimos gydytojas

Skelbimo nr.: 59656
Skelbimo data: 2019-07-25
Konkursą organizuojanti įstaiga: Alytaus pataisos namai
Pareigos: Sveikatos priežiūros skyrius Šeimos gydytojas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Alytaus pataisos namų direktoriaus
2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1-36

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
ŠEIMOS GYDYTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Šeimos gydytojas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A1
3. Paskirtis – Sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) šeimos gydytojo pareigybė reikalinga diagnozuoti susirgimus bei gydyti ligonius.
4. Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPCIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti universitetinį biomedicinos mokslų srities, medicinos krypties išsilavinimą ir suteiktą medicinos magistro kvalifikacinį laipsnį, gydytojo kvalifikaciją;
5.2. turėti galiojančią šeimos gydytojo licenciją;
5.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir Lietuvos medicinos normą MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ bei kitus sveikatinimo ir su darbine veikla susijusius teisės aktus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1 teikia būtinąją medicinos pagalbą visiems besikreipiantiems pacientams teisės aktų nustatyta tvarka;
6.2. savarankiškai diagnozuoja ligas, gydo pacientus pagal Medicinos normos 14:2005 reikalavimus bei rekomenduoja profilaktikos priemones. Paciento tyrimo, gydymo, profilaktinio darbo rezultatus įrašo į medicininius dokumentus;
6.3. veda susirgimų apskaitą ir analizę;
6.4. sergančiuosius, kuriems reikalinga neatidėliotina specializuota medicinos pagalba, skubos tvarka nukreipia į VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninę arba į Laisvės atėmimo vietų ligoninę;
6.5. kelia savo profesinę kvalifikaciją individualiai bei kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose;
6.6. savo darbe vadovaujasi Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) patvirtinta metodika bei įstaigos darbo reglamentu;
6.7. esant indikacijoms pacientus planine tvarka nukreipia tyrimui ar gydymui į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, nedarbingumo nustatymui – į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą;
6.8. aktyviai dalyvauja sveikos gyvensenos propagavime asmenims, laikomiems Alytaus pataisos namuose;
6.9. kontroliuoja slaugos specialistų darbą, jo kokybę ir savalaikiškumą;
6.10. pareigūnų siuntimu ir neprieštaraujant nuteistajam atlieka nuteistojo natūralių kūno angų apžiūrą dėl svetimkūnių ir draudžiamų daiktų;
6.11. nesant skyriaus vedėjo laikinai vykdo jo funkcijas;
6.12. nustatyta tvarka periodiškai pasitikrina savo sveikatą;
6.13. teikia pasiūlymus administracijai dėl pacientų tyrimo, gydymo bei profilaktikos gerinimo.


_______________________

Susipažinau
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Ulonų 8a, Alytus
Telefonas: 8 315 51679
El. paštas: ausra.cesnaviciene@apn.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.