Sveikatos priežiūros skyrius Vidaus ligų gydytojas

Skelbimo nr.: 59653
Skelbimo data: 2019-07-25
Konkursą organizuojanti įstaiga: Alytaus pataisos namai
Pareigos: Sveikatos priežiūros skyrius Vidaus ligų gydytojas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Alytaus pataisos namų direktoriaus
2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1-36

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Vidaus ligų gydytojas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Paskirtis – Sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vidaus ligų gydytojo pareigybė reikalinga diagnozuoti susirgimus bei gydyti ligonius.
4. Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities, medicinos krypties išsilavinimą ir suteiktą medicinos magistro kvalifikacinį laipsnį, gydytojo kvalifikaciją;
5.2. turėti galiojančią vidaus ligų gydytojo licenciją;
5.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir Lietuvos medicinos normą MN 76:2015 „Vidaus ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ bei kitus sveikatinimo ir su darbine veikla susijusius teisės aktus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. vadovauja bendrosios praktikos slaugos specialistų ir pagalbinio personalo darbui;
6.2. teikia sveikatos priežiūros paslaugas pagal nustatytas normas;
6.3. pildo ir tvarko medicininę dokumentaciją, susirgimų apskaitą ir analizę;
6.4. pateikia pagrįstas išvadas skyriaus vedėjui apie asmenis, simuliuojančius susirgimus arba autoagresijos faktus, reguliariai atsiskaito apie atliktą darbą;
6.5. sergančius asmenis, kuriems reikalinga neatidėliotina specializuota medicininė pagalba, skubos tvarka nukreipia į Alytaus St. Kudirkos ligoninę arba Laisvės atėmimo vietų ligoninę, sprendžia dėl saugaus ligonio transportavimo būdo;
6.6. kelia savo profesinę kvalifikaciją individualiai bei kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose;
6.7. savo darbe vadovaujasi Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta ir rekomenduota metodika bei įstaigos darbo reglamentu;
6.8. esant indikacijoms, asmenis nukreipia Laisvės atėmimo vietų ligoninės gydytojų komisijai ir į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą kontroliuoja ar jie įdarbinti pagal gydytojų komisijos ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo skyriaus rekomendacijas;
6.9. aktyviai dalyvauja sveikos gyvensenos propagavime asmenims, laikomiems Alytaus pataisos namuose (toliau – įstaiga);
6.10. pateikia argumentuotus ir konkrečius pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl geresnės ir efektyvesnės medicinos pagalbos suteikimo nuteistiesiems;
6.11. kontroliuoja slaugos specialistų darbą, jo kokybę ir savalaikiškumą;
6.12. pagal medicinines indikacijas skiria asmenims, esantiems įstaigoje, gydymą, esant indikacijoms, nukreipia į Laisvės atėmimo vietų ligoninę ligonius specializuotai medicininei pagalbai, stacionariniam gydymui ar ištyrimui arba į skyriaus medicininio stebėjimo izoliatorių;
6.13. siūlo skyriaus vedėjui paskatinti ar nubausti slaugos specialistus ir pagalbinį medicinos personalą;
6.14. teikia rekomendacijas ir išvadas asmenims, esantiems įstaigoje, įdarbinant arba skiriant disciplinarines nuobaudas;
6.15. pareigūnų siuntimu ir neprieštaraujant nuteistajam atlieka nuteistojo natūralių kūno angų tyrimą dėl svetimkūnių ir draudžiamų daiktų;
6.16. nesant skyriaus vedėjo laikinai vykdo jo funkcijas;
6.17. periodiškai, nustatyta tvarka pasitikrina savo sveikatą;
6.18. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, įstaigos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

___________________________________


Susipažinau
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Ulonų 8a, Alytus
Telefonas: 8 315 51679
El. paštas: ausra.cesnaviciene@apn.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.