Sveikatos srities pirkimų skyriaus Prekių ir paslaugų pirkimų grupės Pirkimų vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 75281
Skelbimo data: 2021-11-24
Skelbimas galioja iki: 2021-12-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga CPO LT
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Sveikatos srities pirkimų skyriaus Prekių ir paslaugų pirkimų grupės Pirkimų vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Esame auganti ir besiplečianti centrinė perkančioji organizacija CPO LT (www.cpo.lt). Organizuojame ir vykdome centralizuotus viešuosius pirkimus. Administruojame elektroninį katalogą https:

//2007.cpo.lt/, kuriame perkančiosios organizacijos turi galimybę įsigyti norimas prekes, paslaugas ar darbus. Vykdome viešuosius pirkimus pagal kitų įstaigų pavedimus. Potencialius pretendentus kviečiame jungtis į mūsų komandą. Pareiginė alga - nuo 1600 Eur iki 2700 Eur neatskaičius mokesčių, tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties. Išsamesnė informacija dėl konkurso:

Lina Gabartienė, žmogiškųjų išteklių vadybininkė, el. paštas l.gabartiene@cpo.lt, tel. nr. +370 658 86098.
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos CPO LT
direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d.
įsakymu Nr. 3V-490

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT
SVEIKATOS SRITIES PIRKIMŲ SKYRIAUS
PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMŲ GRUPĖS
PIRKIMŲ VADOVO PAREIGYBĖS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos CPO LT (toliau – Įstaiga) Sveikatos srities pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) Prekių ir paslaugų pirkimų grupės (toliau – Grupė) pirkimų vadovas (toliau – darbuotojas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kurį į pareigas priima, nustato darbo sutarties sąlygas, skatina bei atleidžia iš užimamų pareigų Įstaigos direktorius.
2. Pagrindinis pirkimų vadovo pareigybės tikslas – efektyviai vykdyti jam priskirtus viešuosius pirkimus, pirkimus, atliekamus vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, (toliau – viešieji pirkimai) bei atlikti priskirtų preliminariųjų sutarčių ir/ar dinaminių pirkimo sistemų administratoriaus funkcijas.
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą, praktinio viešųjų pirkimų vykdymo arba viešųjų pirkimų vykdymo priežiūros/kontrolės patirties;
3.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, kitus viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus bei teismų praktiką viešųjų pirkimų srityje;
3.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant dokumentus, teisės aktų ir sutarčių projektus, išvadas ir pasiūlymus;
3.4. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) B1 lygiu pagal Europasą;
3.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavestas užduotis, mokėti dirbti komandoje;
3.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
3.7. Darbuotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, viešosios įstaigos CPO LT įstatais, šiais nuostatais bei kitais vidiniais teisės aktais;
3.8. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Grupės vadovui.

II SKYRIUS
DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Vykdyti priskirtus Įstaigos atliekamus viešuosius pirkimus (prekių, paslaugų, darbų) skaidriai ir efektyviai.
5. Atlikti priskirtų viešųjų pirkimų rinkos analizę, rengti ir derinti viešojo pirkimo dokumentus, teisės aktų projektus ir užtikrinti tinkamą jų kokybę.
6. Atlikti priskirtų preliminariųjų sutarčių ir dinaminių pirkimo sistemų administratoriaus funkcijas skaidriai ir efektyviai.
7. Užtikrinti viešuosius pirkimus vykdančių viešųjų pirkimų komisijų veiklai reikalingų su priskirtais viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų rengimą ir pateikimą, įskaitant dokumentų rengimą ir pateikimą Įstaigos pirkimų valdymo sistemoje, viešųjų pirkimų vykdymo terminų laikymąsi, rengti viešųjų pirkimų komisijų sprendimų projektus, vykdyti su viešaisiais pirkimais susijusius kitus darbus.
8. Skelbti viešųjų pirkimų duomenis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, teikti skelbimus ir ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai.
9. Kaupti duomenis apie prekių, paslaugų ar darbų poreikį.
10. Konsultuoti Įstaigos darbuotojus, įstaigų, suteikusių įgaliojimus atlikti viešųjų pirkimų procedūras, darbuotojus, tiekėjus, perkančiąsias organizacijas ir perkančiuosius subjektus viešųjų pirkimų klausimais.
11. Rengti ir/ar dalyvauti rengiant straipsnius, informacinius pranešimus ir kitus raštus ir teikti juos perkančiosioms organizacijoms, perkantiesiems subjektams bei tiekėjams.
12. Dalyvauti komisijų ir darbo grupių veikloje.
13. Dalyvauti rengiant metinį Įstaigos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projektą, taip pat įstaigų, suteikusių įgaliojimus atlikti viešųjų pirkimų procedūras, einamųjų metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus.
14. Vykdyti kitus su Įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Įstaigos direktoriaus, Įstaigos direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vadovo, Grupės vadovo, pavedimus, tam kad būtų pasiekti Įstaigos veiklos tikslai.

III SKYRIUS
DARBUOTOJO TEISĖS

15. Įstaigos direktoriui, Įstaigos direktoriaus pavaduotojui, Skyriaus vadovui ir Grupės vadovui teikti darbo, susijusio su Įstaigos tikslais ir uždaviniais, tobulinimo pasiūlymus.
16. Gauti iš Įstaigos darbuotojų reikiamus dokumentus, kitą informaciją ir priemones, reikalingas šiuose pareigybės nuostatuose nustatytoms pareigoms atlikti.
17. Naudotis teisėmis, nustatytomis Įstaigos darbo tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

18. Darbuotojas įsipareigoja neatkleisti žodžiu, raštu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims jokios dalykinės, finansinės bei kitokios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant Įstaigoje, išskyrus tuos atvejus, kai tokią informaciją atkleisti jį įpareigoja įstatymai.
19. Darbuotojas už savo pareigų, nustatytų šiuose pareiginiuose nuostatuose, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 205 3747
El. paštas: info@cpo.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Ukmergės g. 219-1
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.