Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas – 7,8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42685
Skelbimo data: 2019-10-23
Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas – 7,8) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 13 d.
įsakymu Nr. A-389


ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų bei kitų institucijų teisės aktais reglamentuotos valstybinės švietimo politikos įgyvendinimo priežiūrai, konsultavimui, pagalbos teikimui priskirtų kuruoti mokyklų ir švietimo sričių priežiūrai, veiklos tyrimui, koordinavimui, vertinimui ir tobulinimui.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje ir specialioje veiklos srityse – užtikrina įstaigai teisės aktuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą švietimo srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias funkcijas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
4.3. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
4.4. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
4.5. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
4.6. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.7. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
4.8. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. prižiūri, stebi, analizuoja ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ugdymą;
5.2. prižiūri, analizuoja mokinių vežimo į mokyklas klausimus;
5.3. įgyvendina, prižiūri, analizuoja ir vertina švietimo politiką savivaldybėje;
5.4. organizuoja ir vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtose mokyklose;
5.5. rengia savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;
5.6. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginio plėtros plano, strateginio veiklos plano švietimo srities, biudžeto projektus;
5.7. koordinuoja, įgyvendina savivaldybės lygmens švietimo programas, projektus, konkursus;
5.8. konsultuoja mokyklų vadovus, kuruojamų sričių mokytojus švietimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo ir ugdymo klausimais;
5.9. vertina mokytojų teorinį pasirengimą ir praktinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.10. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
5.11. analizuoja informaciją apie kuruojamų mokyklų būklę ir pokyčius;
5.12. bendradarbiauja su mokyklų tarybomis, mokytojų ir mokinių savivaldos institucijomis, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, švietimo centrais, masinės informacijos priemonėmis;
5.13. stebi, prižiūri, analizuoja, vertina ugdymo plano dalykų – geografijos, chemijos, biologijos – mokymą, inicijuoja, koordinuoja ir vykdo savivaldybės renginių mokytojams bei mokiniams priežiūrą;
5.14. teikia informaciją Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei visuomenei apie kuruojamų švietimo sričių būklę savivaldybėje;
5.15. atlieka vyriausiojo specialisto, kuruojančio užsienio kalbų mokymą, socialinės bei specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimą, funkcijas, jam nesant darbe;
5.16. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus mokyklų veiklos klausimais;
5.17. organizuoja ir vykdo kuruojamų dalykų konkursų ir olimpiadų rajono etapus;
5.18. vykdo pailgintos dienos grupių veiklos priežiūrą;
5.19. atlygina dėl savo kaltės darbo pareigų pažeidimu padarytą turtinę žalą, taip pat ir neturtinę žalą;
5.20. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6812
El. paštas: Eglė Karlonaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, egle.karlonaite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.