Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius) 7 (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41992
Skelbimo data: 2019-07-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Plungės rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius) 7 (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. vasario 6 d.

įsakymu Nr. D - 121

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus) (toliau – koordinatoriaus) pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių vaiko gerovės užtikrinimą, uždaviniams įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios srities – Plungės rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė) koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) – koordinavimo funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, einantis koordinatoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4. 1. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigusiam magistro studijas vienoje iš socialinių mokslų studijų sričių sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse ar švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje arba biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos kryptyje arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

4. 2. išmanyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaiko gerovės užtikrinimą.

4. 3. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

5. Mokėti

5. 1. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. 2. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

5. 3. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft Power Point“, „Microsoft Outlook“, „Internet Explorer“;

5. 4. dirbti kompiuterine dokumentų valdymo ir apskaitos sistema.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius atlieka šias funkcijas:

6.1. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimus dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos vaikui ir (ar) jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį.

6.2. Priima ir nagrinėja vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus, informaciją dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą.

6.3. Nagrinėja skundus ir pranešimus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis.

6.4. Teikia sprendimų dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus Savivaldybės administracijos direktoriui.

6.5. Bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su koordinuotai teikiamų paslaugų teikėjais, koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už vaiko gerovės užtikrinimą.

6.6. Teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui ir Skyriaus vedėjui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo.

6.7. Informuoja vietos bendruomenę apie vaikų ir jų atstovų pagal įstatymą galimybes gauti švietimo pagalbos, socialines, sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybėje.

6.8. Kartu su Savivaldybės Vaiko gerovės komisija koordinuoja prevencijos ir intervencijos programų vykdymą savivaldybėje.

6.9. Organizuoja Savivaldybės Vaiko gerovės komisijos posėdžius.

6.10. Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant valstybinę švietimo politiką savivaldybėje, nustatant ilgalaikius Savivaldybės švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti, juos patvirtinus organizuoja įgyvendinimą.

6.11. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą.

6.12. Rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą.

6.13. Planuoja savo veiklą bei rengia veiklos ataskaitas.

6.14. Dalyvauja rengiant Savivaldybės metinių švietimo veiklos programų projektus ir įgyvendina patvirtintas programas.

6. 15. Dalyvauja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje.

6. 16. Kaupia, tvarko ir saugo pagal dokumentacijos planą priskirtus Skyriaus veiklos dokumentus, ruošia juos perdavimui ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą.

6. 17. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas.

6.18. vykdo ir kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 08
El. paštas: Vaiva Apanavičiūtė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.apanaviciute@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.