Švietimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44446
Skelbimo data: 2020-05-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Švietimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. vasario 25 d.
įsakymu Nr. PAD-16


ŠVIETIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tirti ir analizuoti savivaldybės švietimo reikmes, kuruoti priskirtas švietimo programas, mokomuosius dalykus ir įstaigas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – švietimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;
4.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius švietimą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą;
4.4. gebėti rengti teisės aktų projektus, stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti švietimo įstaigos organizacinę ir vadybinę veiklą;
4.5. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.7. turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. dalyvauja sudarant ir įgyvendinant skyriaus veiklos programas, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
5.2. vykdo skyriaus vedėjo priskirtų švietimo sričių stebėseną, Savivaldybės įstaigų priežiūrą, siekdamas užtikrinti švietimo kokybę laiduojantį valdymą;
5.3. kontroliuoja įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, įgyvendinimą priskirtose švietimo įstaigose, vertina įstaigų strateginių ir ugdymo planų projektus, siekdamas užtikrinti atitiktį teisės aktams;
5.4. dalyvauja priskirtų švietimo įstaigų mokytojų atestacijos komisijų veikloje nario teisėmis, teikia konsultacinę pagalbą mokytojams ir vadovams, siekdamas laiduoti švietimo veiksmingumą;
5.5. kuruoja skyriaus vedėjo priskirtas švietimo veiklos sritis ir priskirtų mokomųjų dalykų mokymą, varžybų, konkursų ir olimpiadų organizavimą, siekdamas užtikrinti reikiamą švietimo kokybę;
5.6. dalyvauja vykdant ir prižiūrint brandos egzaminus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, nacionalinius tyrimus bei vertinimus, analizuoja rezultatus, siekdamas laiduoti švietimo programų įgyvendinimą;
5.7. rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis savo kompetencijos klausimais, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
5.8. teikia informaciją apie priskirtų švietimo įstaigų veiklą, rengia atsakymus į paklausimus, dalyvauja sprendžiant konfliktines situacijas, siekdamas užtikrinti asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje;
5.9. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pateikdamas nuomonę ir atstovaudamas skyriui jo kompetencijai priskirtais klausimais, siekdamas įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotus uždavinius.
6. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė
Telefonas: 8 5 2717382
El. paštas: kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.