Šeštadienis, birželio 25 d.

Tarptautinių projektų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 50868
Skelbimo data: 2022-03-25
Skelbimas galioja iki: 2022-04-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Tarptautinių projektų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.10
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,647.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: www.policija.lt
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO VALDYBOS
TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (FUNKCIJOS KODAS: 33107)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus viršininkui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. tarptautiniai ryšiai.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Pagal kompetenciją organizuoti Lietuvos policijos veiklos plėtrą naudojantis tarptautinėmis finansinėmis priemonėmis..
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Europos Sąjungos (toliau - ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimas, projektų stebėsena, analizė, priežiūra..

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
9. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.
12. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
13. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
15. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Pagal kompetenciją vykdo užduotis, susijusias su Policijos departamento ir policijos įstaigų veiklos pagal vystomojo bendradarbiavimo ir techninės pagalbos ir kitas atskiras ES, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir institucijų vykdomas policijos veiklos plėtojimo programas, organizavimu..
18. Rengia Policijos departamento struktūrinių padalinių inicijuojamų tarptautinių projektų paraiškas pagal vystomojo bendradarbiavimo ir techninės pagalbos ir kitas atskiras ES, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir institucijų vykdomas policijos veiklos plėtojimo programas..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – teisė;
19.3. studijų kryptis – visuomenės saugumas (arba);
19.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
19.5. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirties sritis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;
19.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
20.1. kalba - anglų;
20.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
21. Atitikimas kitiems reikalavimams:
21.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
22.2. organizuotumas - 3 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
22.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
22.5. komunikacija - 4 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
24. Profesinė kompetencija:
24.1. tarptautinių ryšių išmanymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Rūta Rudzkienė
Telefonas: +37052718902; +37067285217
El. paštas: ruta.rudzkiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.