Šeštadienis, birželio 06 d.

Tarptautinių ryšių skyrius Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63559
Skelbimo data: 2020-02-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos dailės muziejus
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Tarptautinių ryšių skyrius Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 6.00
Pareigybės aprašymas:
LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau – vyr. specialisto) priėmimo, atleidimo iš darbo tvarką, pareigoms užimti būtinus specialiuosius reikalavimus, pavaldumą, teises, pareigas bei atsakomybę.
2. Vyr. specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal neterminuoto darbo sutartį.
3. Vyr. specialistą į pareigas skiria ir iš jų atleidžia, skatina bei traukia drausminėn atsakomybėn už darbo pareigų pažeidimą Lietuvos dailės muziejaus direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Vyr. specialistas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Lietuvos dailės muziejaus (toliau – LDM) nuostatais, Tarptautinių ryšių skyriaus nuostatais, LDM darbo tvarkos taisyklėmis, LDM direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu.
5. Vyr. specialistas yra tiesiogiai pavaldus Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjui.
6. Pareigybės grupė – specialistas.
7. Pareigybės lygis – A2.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

8. Asmuo, pretenduojantis užimti vyr. specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
8.1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų srities istorijos arba menotyros krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
8.2. turėti ne mažesnę kaip dvejų metų muziejinio darbo patirtį;
8.3. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
8.4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
8.5. gerai mokėti rusų arba lenkų kalbą;
8.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
8.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

III. FUNKCIJOS

9. Vyr. specialistas vykdo šias funkcijas:
9.1. dalyvauja tarptautinių projektų, susijusių su užsienyje esančiomis lituanistinėmis vertybėmis, darbe (parodos, leidiniai, prezentacijos, informacinės prezentacijos ir pan.);
9.2. surenka LDM istorinių pastatų renovacijai reikalingus duomenis Lietuvos ir užsienio archyvuose, bibliotekose, muziejuose ir kitose institucijose bei rengia šių šaltinių apžvalgas, santrumpas, bibliografijas ir pan. šaltinių aprašus;
9.3. atlieka reikalingų istorinių šaltinių, atliktų mokslinių tyrimų, anksčiau vykdytų investicinių projektų techninės dokumentacijos kopijavimą ir pateikia investicinių projektų rengėjams šių duomenų kopijas;
9.4. dalyvauja Užsienio meno muziejaus sukūrime kunigaikščio Jonušo Radvilos rūmų dalyje Vilniuje, Vilniaus g. 24, bei šių rūmų viso ansamblio pastatų komplekso techninės dokumentacijos parengime, projekto viešinime ir kitose atskiru nurodymu priskirtose veiklose rinkdamas, sistemindamas, pateikdamas šiems darbams reikalingą istorinę, tyrimų ir kitą su šiuo pastatų kompleksu susijusią medžiagą, surinktą archyvuose, bibliotekose, muziejuose ir kitose institucijose;
9.5. parengia pirminius istorinės medžiagos aprašus, remiantis jau atliktais tyrimais ir objektų įveiklinimo projektais;
9.6. renka duomenis apie analogiškų ir panašių istorinių objektų renovaciją Lietuvoje ir užsienyje ir pateikia investicinių projektų kūrėjams surinktų duomenų pristatymą;
9.7. dalyvauja renovacijos darbų viešinimo procese, parengdamas istorinių šaltinių, vykdytų tyrimų ir pan. darbų sklaidos prezentacijas;
9.8. vykdo kitus istorinių, archyvinių ir pan. šaltinių sukaupimo ir jų panaudojimo LDM veikloje darbus;
9.9. vykdo kitus su LDM uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus.
Informacija apie įstaigą: Lietuvos dailės muziejus yra nacionalinė valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti nacionalinės svarbos dailės meno ir kultūros istorijos muziejines vertybes.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 262 8030
El. paštas: muziejus@ldm.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didžioji g. 4
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.