Taršos prevencijos departamento Oro taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56399
Skelbimo data: 2023-06-13
Skelbimas galioja iki: 2023-06-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Taršos prevencijos departamento Oro taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,506.60
Darbo vieta (miestas): Utena
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta yra galima šiuose miestuose: Utenoje, Panevėžyje, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje arba Marijampolėje, taip pat yra galimybė dirbti nuotoliniu būdu.
Įstaigos interneto svetainės adresas https://aaa.lrv.lt/
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTO
ORO TARŠOS PREVENCIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. administracinis reglamentavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Planuojamos ūkinės veiklos oro taršos prevencijos srityje atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Taršos leidimų oro taršos prevencijos srityje išdavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
11. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
12. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą
13. Konsultuoja priskirtos srities klausimais
14. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Vertina aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas, nagrinėja dokumentus ir rengia sprendimus dėl ankstesnės aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos galiojimo pratęsimo, sprendimus reikalauti parengti naują ar papildyti galiojančią aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą.
18. Rengia ir teikia foninio aplinkos oro užterštumo duomenis asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka atliekantiems planuojamos ir vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą.
19. Tikrina statybos statinio projekto sprendinius oro taršos prevencijos srityje, kai planuojamai ūkinei veiklai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimas, ir teikia išvadas.
20. Rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su valstybės politikos įgyvendinimu oro taršos prevencijos, gamtos išteklių naudojimo, aplinkos monitoringo, poveikio aplinkai vertinimo srityse, projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo, administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja šių teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų rengimą.
21. Renka, tvarko ir analizuoja duomenis apie aplinkos oro taršą ir taršos prevencijos priemones, rengia, teikia ir dalyvauja rengiant ataskaitas apie ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą oro taršos prevencijos srityje.
22. Pagal savo veiklos sritį talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – chemija (arba);
23.3. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
23.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
23.5. studijų kryptis – ekologija (arba);
arba:
23.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
23.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
24.2. organizuotumas - 3 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
24.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
24.5. komunikacija - 3 lygis.
25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. įžvalgumas - 3 lygis;
25.2. informacijos valdymas - 3 lygis;
25.3. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Ieva Glušniovienė
Telefonas: 8 5 271 7382
El. paštas: ieva.glusnioviene@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.