Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44006
Skelbimo data: 2020-03-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. AV-326
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2020 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. AV-65
redakcija)


TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTO
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (TPD 1-3T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Taršos prevencijos departamento (toliau – Departamentas) Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, susijusių su taršos integruotos prevencijos ir kontrolės reikalavimų įgyvendinimu, užtikrinti ES geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau – ES GPGB) informacinių dokumentų platinimą ir taikymą, Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) ir produktų grupių ekologinio ženklinimo, reikalavimų įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse: taršos integruota prevencija ir kontrolė, Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS) ir produktų grupių ekologinis ženklinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą gamtinės geografijos studijų krypties, arba geologijos studijų krypties, arba biologijos studijų krypties, arba molekulinės biologijos studijų krypties, arba biofizikos studijų krypties, arba biochemijos studijų krypties, arba aplinkos inžinerijos studijų krypties, arba miškininkystės studijų krypties;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ir produktų grupių ekologinio ženklinimą, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
4.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia teisės aktų, reglamentuojančių taršos integruotą prevenciją ir kontrolę projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams;
5.2. nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl paraiškų gauti ar pakeisti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (toliau – TIPK leidimas) priėmimo, TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ar galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, peržiūri TIPK leidimų sąlygas;
5.3. vykdydamas 5.2 punkte apibrėžtą funkciją, nagrinėja atliekų naudojimo ir šalinimo techninius reglamentus, parengia sprendimų projektus dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planų derinimo ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
5.4. vykdydamas 5.2 punkte apibrėžtą funkciją, nagrinėja ir teikia peržiūrai kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams ūkio subjektų aplinkos monitoringo programas, parengia sprendimų projektus dėl šių programų derinimo ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
5.5. atsižvelgdamas į teisės aktų reikalavimus, konsultuoja Departamento skyrius, kitus Agentūros struktūrinius padalinius, fizinius ar juridinius asmenis, kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo procesų klausimais;
5.6. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos Tarybos darbo grupėse, Pramoninės taršos prevencijos ir kontrolės klausimais taip pat Europos Komisijos Direktyvos dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo komiteto susitikimuose;
5.7. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos Tarybos darbo grupės ir Europos Komisijos komitetų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, prireikus rengia informacinius pranešimus ir vykdo kitas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje;
5.8. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautines sutartis, nacionalines bei tarptautines programas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės srityse bei koordinuoja jų įgyvendinimą;
5.9. pagal savo veiklos sritis talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje;
5.10. atlieka Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkytojo funkcijas;
5.11. pagal kompetenciją dalyvauja sprendžiant produktų grupių ekologinio ženklinimo tvarkymo klausimus;
5.12. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo kriterijų atskiroms produktų grupėms norminius dokumentus;
5.13. pagal kompetenciją dalyvauja taikant Tarptautinių standartų grupės ISO 14000 dėl aplinkosaugos vadybos ir ekologinio ženklo suteikimo produktų grupėms sistemas;
5.14. nustatyta tvarka dalyvauja Konsultacinio forumo ir Kompetentingos institucijos darbe dėl Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo atskirai produktų grupei;
5.15. rengia ir teikia informaciją apie aplinkai Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo atskirai gaminių grupei reikšmę, įgyvendinant aplinkos apsaugos požiūriu pažangiausią bei efektyviausią gamybos technologiją bei darnaus vartojimo principus;
5.16. vykdo organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) registraciją pagal patvirtintą tvarką;
5.17. sudaro įregistruotų organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) sąrašą, jį atnaujina ir nustatyta tvarka praneša Europos Komisijai apie šio sąrašo pakeitimus, jei tokie yra;
5.18. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Komisijos Aplinkosaugos Generalinio direktorato organizuojamuose susitikimuose, vadovaujantis „2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo sistemos“ įsteigta Europos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo Tarybos ir Reguliavimo Komiteto bei Komiteto, įsteigto vadovaujantis 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, dėl rengiamų dokumentų taikymo Lietuvos Respublikoje;
5.19. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, rengia ataskaitas iš Europos Komisijos komitetų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, prireikus rengia informacinius pranešimus ir vykdo kitas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje;
5.20. pagal kompetenciją atlieka Nacionalinės pagalbos tarnybos, kuri konsultuoja organizacijas dėl Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos ar gamintojus importuotojus, vartotojus dėl Europos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo atskirai produktų grupei, funkcijas;
5.21. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_________________________Susipažinau
__________________
(Parašas)
__________________
(Vardas ir pavardė)
__________________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Danutė Ramanauskienė
Telefonas: 8 5 2717366
El. paštas: danute.ramanauskiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.