Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44967
Skelbimo data: 2020-08-07
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
2020 m. liepos 23 d.
direktoriaus įsakymu Nr. AV-155
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1.
Sprendimų įgyvendinimas;

4.2.
Politikos formavimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.

5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

5.1.
ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas;

5.2.
ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas poveikio aplinkai vertinimo klausimais.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

12. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

13. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

14. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

15. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

17. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

18. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

21. Nagrinėja ir tvarko dokumentus dėl kremavimo licencijų ir rengia sprendimų dėl kremavimo veiklos licencijų išdavimo, pakeitimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui..

22. Tikrina statybos statinio projekto sprendinius, kai planuojamai ūkinei veiklai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas..
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2.
studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

23.3.
studijų kryptis – aplinkotyra (arba);

23.4.
studijų kryptis – chemija (arba);

23.5.
studijų kryptis – ekologija (arba);

23.6.
darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

23.7.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:

23.8.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.9.
darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
23.10.
darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

23.11.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


24.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


24.2.

organizuotumas - 3 lygis;


24.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


24.4.

analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


24.5.

komunikacija - 4 lygis.25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


25.1.

informacijos valdymas - 3 lygis.Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Vaiva Minkevičienė
Telefonas: 8 5 2196811
El. paštas: vaiva.minkeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.