Techninių ekspertizių skyriaus vyriausiasis ekspertas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44060
Skelbimo data: 2020-03-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos teismo ekspertizės centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Techninių ekspertizių skyriaus vyriausiasis ekspertas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.91
Pareigybės aprašymas:

TECHNINIŲ EKSPERTIZIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO EKSPERTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Techninių ekspertizių skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis ekspertas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo eksperto pareigybė reikalinga atlikti ekspertizes ir objektų tyrimus, dirbti mokslinį ir metodinį darbą, dalyvauti rengiant ekspertus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – ekspertinių tyrimų atlikimo, mokslinės ir metodinės veiklos, teismo ekspertų rengimo ir kvalifikacijos teikimo.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti Skyriuje atliekamų ekspertizės rūšių (rūšies) teismo eksperto kvalifikaciją;

4.3. turėti 1 metų ekspertinio darbo patirtį;

4.4. žinoti teisės aktus, reglamentuojančius teismo ekspertizės, techninių priemonių ir specialių žinių naudojimo klausimus;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir dokumentų rengimo taisyklėmis;

4.6. būti susipažinęs su laboratorijų veiklos kokybės standartais ir Europos teismo ekspertizės institucijų sąjungos praktika ir rekomendacijomis atitinkamos ekspertizės srityje;

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu ir specialiomis programomis, taikomomis atliekant ekspertinius tyrimus;

4.8. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens A2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. atlieka ekspertizes ir objektų tyrimus vadovaudamasis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais, Lietuvos teismo ekspertizės centro (toliau – LTEC) patvirtintomis metodikomis bei LTEC kokybės vadybos sistemos reikalavimais;

5.2. atlieka techninę kontrolę pagal LTEC kokybės vadybos sistemos reikalavimus;

5.3. atlieka užduotis pagal mokslo tiriamojo darbo temas, vykdo metų darbo programas, diegia į ekspertinę praktiką naujus tyrimo metodus, metodikas ir technines priemones;

5.4. vadovauja pretendentų įgyti teismo eksperto kvalifikaciją pasirengimui ir dalyvauja kvalifikacinių komisijų darbe;

5.5. rengia standartinių tyrimo procedūrų aprašymus, metodines rekomendacijas, teikia siūlymus jiems tobulinti, atlieka įteisinimo procedūras;

5.6. dalyvauja konferencijose, seminaruose teismo ekspertizės klausimais;

5.7. konsultuoja teisėsaugos institucijas ekspertizių skyrimo, atlikimo klausimais, rengia metodines rekomendacijas;

5.8. skaito paskaitas, veda pratybas teisėsaugos institucijų darbuotojams;

5.9. užtikrina ekspertizės (tyrimo) duomenų konfidencialumą bei dokumentų, tyrimo objektų saugumą;

5.10. vykdo kitus Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Lina Pranskevičienė
Telefonas: 8 5 2196809
El. paštas: lina.pranskeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.