Trečiadienis, gruodžio 02 d.

Teisėjo padėjėjas (pareiginės algos koeficientas 8,00) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42551
Skelbimo data: 2019-10-09
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Pareigos: Teisėjo padėjėjas (pareiginės algos koeficientas 8,00) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko 2019 m. liepos 10 d.
įsakymu Nr. T-110

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO
TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjo padėjėjas (toliau – teisėjo padėjėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
II. PASKIRTIS
2. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėti teismo posėdyje.

III. VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teisės ir dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
4.2. puikiai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;
4.3. būti susipažinusiam su tarptautiniais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės sistema, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatomis ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika;
4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas;
5.2. analizuoja rengiamų į teismo posėdį bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas, kaip spręsti bylose esančias teisės aiškinimo ir taikymo problemas;
5.3. rengia procesinių dokumentų projektus;
5.4. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su „Liteko“ informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
5.5. teismo pirmininko pavedimu nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų raštų projektus;
5.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant raštų, susijusių su teismo veikla, projektus, koordinuoja jų derinimą su kitomis įstaigomis ir institucijomis;
5.7. prireikus rengia kitus teismo vidaus veiklos tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;
5.8. teismo pirmininko pavedimu teikia naujai priimtiems darbuotojams praktinę ir metodinę pagalbą, dalyvauja juos apmokant;
5.9. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
5.10. teismo pirmininko pavedimu vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 28
El. paštas: Raimonda Usovienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, raimonda.usoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.