Teisėjo padėjėjas (Vilniaus rajono rūmai) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44075
Skelbimo data: 2020-03-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus regiono apylinkės teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisėjo padėjėjas (Vilniaus rajono rūmai) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.90
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko
2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-341


VILNIAUS REGIONO APYLINKĖS TEISMO
TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. NETEKO GALIOS:2019-04-29 Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko įsakymu Nr. V-93 (nuo 2019-05-02).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

3. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai, Ukmergės g. 322, Vilnius).

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teisės ir dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti socialinių mokslų studijų teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
KEISTA:2019-12-09 Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko įsakymu Nr. V-301 (nuo 2019-12-10).
5.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;
5.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
5.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
5.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
6.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;
6.2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teikti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
6.3. rengti procesinių dokumentų projektus, atsižvelgiant į teismų procesinių sprendimų kokybės standartus;
6.4. įskaityti žyminį mokestį civilinėse bylose ir sukurti žyminio mokesčio grąžinimo užduotis pagal teisėjų nutartis;
6.5. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema:
6.5.1. elektroninės bylos kortelės meniu skyriuje „Sudėtingumas“ įvesti bylos materialiųjų reikalavimų (kaltinimų) skaičių ir tomų skaičių;
6.5.2. elektroninės bylos kortelės meniu skyriuje „Klasifikavimas“ priskirti teismo procesinio sprendimo kategoriją pagal atitinkamą kategorijų klasifikatorių, patikrinti bylų priskyrimo kategorijoms teisingumą ir prireikus koreguoti bylų priskyrimą kategorijoms;
6.5.3. nesant galimybės dokumento susieti su konkrečiu elektroninėje bylos kortelėje įvestu procesiniu įvykiu, dokumentus į LITEKO sistemą įkelti per elektroninės bylos kortelės meniu skyrių „Dokumentai“;
6.5.4. rengti viešai skelbtiną teismo procesinio sprendimo versiją ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įkelti ją į elektroninės bylos kortelės meniu skyrių „Procesas“ po to, kai surašomas visas teismo procesinis sprendimas ir kai priimamas patvarkymas teismo procesinį sprendimą skelbti internete, jeigu toks patvarkymas yra reikalingas;
6.5.5. elektroninėje bylos kortelėje pažymėti, kuris iš prisegtų teismo procesinių dokumentų yra viešinamas („Skelbtinas“);
6.5.6. elektroninėje bylos kortelėje prisegus viešai skelbtiną teismo procesinio sprendimo versiją pažymėti apie viešą teismo procesinio dokumento skelbimą („Rodyti internete“).
6.6. teismo pirmininko pavedimu nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų projektus;
6.7. rengti kitus teismo veiklos dokumentus;
6.8. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;
6.9. vykdyti kitus teismo pirmininko, kanclerio, teisėjų su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
__________________

Susipažinau:
_________________
(parašas)
_________________
(vardas, pavardė)
_________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jurgita Radžiūnaitė
Telefonas: 8 5 2196823
El. paštas: jurgita.radziunaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.