Teisės departamento Civilinių bylų ir teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koef. 7,10) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42897
Skelbimo data: 2019-11-08
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Pareigos: Teisės departamento Civilinių bylų ir teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koef. 7,10) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. AD1-182

TEISĖS DEPARTAMENTO

CIVILINIŲ BYLŲ IR TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Civilinių bylų ir teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Teisės departamento Civilinių bylų ir teisės skyriaus vyriausiojo specialisto (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno – vyriausiojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pareigybės aprašyme numatytas funkcijas vykdančiam Šiauliuose) pareigybė reikalinga vykdyti žalos aplinkai, padarytos administracinės teisės pažeidimais, išieškojimo procedūras, užtikrinti Departamento pasirašomų sutarčių, rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams, ginti Departamento interesus teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos bei kitose valstybės bei savivaldybės institucijose.

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisė.

IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, civilinę ir administracinę teisę, administracinių bylų teiseną, civilinį ir baudžiamąjį procesą, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą ir turėti ne mažesnį kaip 1 metų teisinio darbo stažą;

4.3. mokėti rengti procesinius dokumentus teismams;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, išmanyti dokumentų tvarkymo bei apskaitos, teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo taisykles;

4.5. mokėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

4.6. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterinių programų paketu, interneto naršykle, elektroninio pašto programa;

4.7. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia pretenzijas, ieškinius, įformina kitus dokumentus dėl žalos atlyginimo, teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą, tvarko civilines bylas, veda duomenis į registrus;

5.2. esant poreikiui nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų skyrimo juridiniams asmenims bylas, priima nutarimus dėl paskirtų baudų pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais, atlieka reikiamus registracijos, administracinių bylų, konfiskuoto turto ir daiktinių įrodymų tvarkymo veiksmus;

5.3. rengia procesinius dokumentus teismams (skundus, prašymus dėl teismo įsakymo išdavimo, atsiliepimus, atsikirtimus, dublikus, triplikus, ieškinius, tarp jų ir apeliacinius, kasacinius ir kt.), ikiteisminio tyrimo įstaigoms, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms, atlieka reikiamus procesinius ir kontrolės veiksmus elektroninių paslaugų portaluose, registruose;

5.4. pagal suteiktus įgaliojimus tvarko duomenis ir atlieka reikiamus kontrolės veiksmus Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale (seka teisminių procesų eigą, apie bylose kitų šalių ar teismo įkeltus dokumentus);

5.5. nustatyta tvarka atstovauja Departamentui visų instancijų bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose, civilinėse ir baudžiamosiose bylose teisėsaugos, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, kitose valstybės ir savivaldos institucijose, įstaigose bei kitose organizacijose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

5.6. konsultuoja Departamento darbuotojus Skyriaus kompetencijos klausimais;

5.7. teikia pastabas bei pasiūlymus dėl Departamentui pateiktų svarstyti teisės aktų;

5.8. Departamento direktoriaus pavedimu nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, rengia atsakymus bei pasiūlymus;

5.9. vertina ir nustatyta tvarka vizuoja viešųjų pirkimų sutarčių, sudaromų įgyvendinant Departamento ūkinę bei finansinę veiklą, kitų sutarčių projektus;

5.10. rengia sutartis, susitarimus tarp Departamento ir kitų institucijų;

5.11. pagal atskirą Departamento direktoriaus įsakymą ar rezoliucinį pavedimą vykdo Skyriaus vedėjo darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai vedėjo pareigybė laisva;

5.12. vykdo kitus Departamento vadovybės, Teisės departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

(vardas, pavardė)

_____________________________

(parašas)

_____________________________

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5 2196823
El. paštas: jurgita.radziunaite@vtd.lt, VTD prie VRM Atrankų sk. vyriausioji specialistė
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.