Teisės ir administravimo grupės konsultantas (teisės klausimais)

Skelbimo nr.: 59309
Skelbimo data: 2019-07-03
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Pareigos: Teisės ir administravimo grupės konsultantas (teisės klausimais)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2018 m. vasario 19 d.
įsakymu Nr. V-3
(Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2019 m. birželio 26 d.
įsakymo Nr. V-259 redakcija)

NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO
TEISĖS IR ADMINISTRAVIMO GRUPĖS
KONSULTANTO (TEISĖS KLAUSIMAIS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – Centras) Teisės ir administravimo grupės (toliau – Grupė) konsultanto (teisės klausimais) (toliau – darbuotojas) pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Centro Grupės vadovui.
4. Pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą Centro rengiamų teisės aktų projektų ir sudaromų sandorių projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, atstovauti Centrui teisiniais klausimais ir teisės aktų projektų rengimas.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę nei 3 (trejų) metų teisinio darbo patirtį;
5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, taip pat Europos Sąjungos teisės aktais, puikiai orientuotis Lietuvos teisės ir teisinėje sistemoje;
5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas ir pasiūlymus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, gebėti nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
5.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis ir registrais;
5.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1. vertina, ar Centro parengti teisės aktų projektai ir Centro direktoriaus įsakymų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;
6.2. vertina, ar Centro sudaromi sandoriai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;
6.3. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
6.4. rengia ir derina teisinio pobūdžio dokumentų projektus;
6.5. teikia Centro direktoriui ir darbuotojams teisines konsultacijas ir išvadas teisės klausimais, siekiant užtikrinti priimamų sprendimų teisėtumą ir atitikimą norminiams teisės aktams;
6.6. rengia pareiškimus, skundus, ieškinius, atsiliepimus į ieškinius, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms Centro direktoriaus pavedimu atstovauja Centrą Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose institucijose;
6.7. siekiant užtikrinti tinkamą priskirtų funkcijų vykdymą, be anksčiau išdėstytų funkcijų, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
6.7.1. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
6.7.2. Centro direktoriaus pavedimu atstovauja Centrą ir bendradarbiauja su kitais Centro darbuotojais ir padaliniais, valstybinės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir teikia duomenis pagal kompetenciją;
6.7.3. formuoja bylas, kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Centro archyvą;
6.7.4. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro veiklos tobulinimo;
6.7.5. dalyvauja Centro, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose, pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių veikloje;
6.7.6. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais.

Susipažinau:
___________________
(Parašas)
______________________________________
(Vardas ir pavardė)

_____________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g. 12
Telefonas: +370 67594086
El. paštas: monika.mikalauskaite@nbfcentras.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.