Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas, pareiginės algos koeficientas 6,9 pareiginės algos baziniais dydžiais. (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42890
Skelbimo data: 2019-11-08
Konkursą organizuojanti įstaiga: Elektrėnų savivaldybės administracija
Pareigos: Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas, pareiginės algos koeficientas 6,9 pareiginės algos baziniais dydžiais. (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga, kad būtų užtikrintas savivaldybės administracijos ir jos padalinių teisinis aptarnavimas, interesų apsauga ir gynimas, vertinant savivaldybės administracijos padalinių rengiamus dokumentus teisiniu aspektu ir ginant jų interesus, atstovaujant savivaldybei teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisė.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinius teisinius santykius, civilinį ir administracinį procesus, darbo teisę reglamentuojančiais teisės aktais;
4.4. gebėti atlikti teisės aktų analizę;
4.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti organizuoti, savarankiškai planuoti darbus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia (padeda rengti) savivaldybės veiklai reikalingas sutartis, išskyrus viešųjų pirkimų, darbo, teritorijų planavimo, socialinių paslaugų ir kitas, kurias pagal kompetenciją rengia kiti administracijos padaliniai;
5.2. užtikrina pateiktų vertinti (derinti) savivaldybės mero, administracijos direktoriaus ar savivaldybės padalinių sutarčių ir susitarimų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams, tarptautinės teisės normoms ir teisinės technikos reikalavimams;
5.3. užtikrina pateiktų vertinti (derinti) savivaldybės mero, administracijos direktoriaus ar savivaldybės padalinių rengiamų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams, tarptautinės teisės normoms ir teisinės technikos reikalavimams;
5.4. rengia procesinius dokumentus teismui;
5.5. atstovauja Elektrėnų savivaldybės, Elektrėnų savivaldybės administracijos interesams teisme ir kitose teisėsaugos institucijose;
5.6. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus;
5.7. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia raštų, įsakymų, potvarkių, sprendimų, nutarimų ir kitų dokumentų projektus ir atlieka kitus pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla;
5.8. pavaduoja Skyriaus vyriausiąjį specialistą, atsakingą už savivaldybės tarybos dokumentų rengimą ir tvarkymą, kai jis negali eiti savo pareigų dėl laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruotės ar kitų priežasčių;
5.9. telefonu teikia asmenims pageidaujamą informaciją dėl teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymų nustatyta tvarka, pagal kompetenciją atsako į klausimus;
5.10. pagal poreikį rengia atsakymus į paklausimus, teikia statistinius duomenis;
5.11. pasibaigus kalendoriniams metams, sutvarkytą dokumentaciją perduoda į archyvą;
5.12. vykdo ir kitus su įstaigos ir įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai;
5.13. vykdo ir kitus su įstaigos ir įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8~5) 2196 821
El. paštas: Renatas Sriubas, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistas, renatas.sriubas@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.