Teisės ir rizikų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44759
Skelbimo data: 2020-06-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos transporto saugos administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisės ir rizikų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 11.40
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 19 d.
įsakymu Nr. 2BE-205


TEISĖS IR RIZIKŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (6)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir rizikų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (6) (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) veikla atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, skirta įgyvendinti priemones, siekiant pašalinti ir valdyti Administracijos veikloje kylančias rizikas, vykdyti operatyvią, veiksmingą ir ilgalaikę kovą su korupcija, atlikti pažeidimų tyrimą, užtikrinant Administracijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei veiklos gerinimą. Darbo vieta – Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės, pažeidimų tyrimo ir korupcijos prevencijos − funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

4. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. išmanyti ir mokėti taikyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis ar vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį korupcijos prevencijos arba rizikų valdymo srityje;
4.4. turėti teisinio darbo patirtes;
4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.6. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas;
4.9. atitikti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnyje nurodytas sąlygas, kad nustatyta tvarka galėtų gauti leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja teisės aktus bei kitus dokumentus, vertina juos antikorupciniu požiūriu, nagrinėja Administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus teisės technikos požiūriu bei vertinant jų atitiktį Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktams, užtikrina teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
5.2. atlieka įtariamų bei nustatytų pažeidimų tyrimus, rengia pažeidimo tyrimo išvadas ir kitą su pažeidimo tyrimu susijusią analitinę informaciją, atlieka Administracijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.3. organizuoja Administracijos kovos su korupcija programų ir planų įgyvendinimą;
5.4. analizuoja, vertina rizikos veiksnius, galimus pavojus ir grėsmes Administracijos veiklos srityse ir teikia Teisės ir rizikų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjui pasiūlymų dėl rizikos veiksnių, galimų pavojų, grėsmių prevencijos ir šalinimo ir / ar užkardymo;
5.5. organizuoja antikorupcinį švietimą, skatina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, (toliau – darbuotojai) laikytis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, instruktuoja ir konsultuoja juos, siekiant užtikrinti veiklos teisėtumą;
5.6. organizuoja pasirinktų Administracijos valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijų duomenų analizę, remdamasis privačių interesų deklaracijomis arba asmens prašymu rengia rašytines rekomendacijas dėl priemonių, kurių asmuo turi imtis, kad savo tarnybinę veiklą derintų su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimais;
5.7. Administracijos direktoriaus ir (ar) skyriaus vedėjo nurodymu vertina vidaus kontrolės sistemos veikimą (Administracijoje nustatytų vidaus taisyklių laikymąsi, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, funkcijų paskirstymą, darbo ir išteklių naudojimo racionalumą ir kt.), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą ir teikia išvadas dėl minėtų sričių tobulinimo;
5.8. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitomis įstaigomis ir institucijomis, vykdančiomis korupcijos prevenciją ir kontrolę, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, Administracijos struktūriniais padaliniais, siekdamas užkirsti kelią korupcinėms veikoms;
5.9. vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, surašo administracinio nusižengimo protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, tvarko nagrinėjamų administracinių nusižengimų bylų dokumentus ir bylų apskaitą, atlieka nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo procedūras;
5.10. rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Administracijos interesams įvairiose teisminėse ir neteisminėse institucijose;
5.11. rengia atsakymus į valstybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja nagrinėjant asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
5.12. pagal kompetenciją konsultuoja bei teikia metodinę ir praktinę pagalbą Administracijos struktūriniams padaliniams;
5.13. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
5.14. pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
5.15. siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
5.16. prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
5.17. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________

Susipažinau
____________________________
(parašas)
_____________________________
(vardas, pavardė)
20__ - ___ - ___
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Simona Abraitienė
Telefonas: 8 5 219 6807
El. paštas: simona.abraitiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.