Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus vedėjas

Skelbimo nr.: 58405
Skelbimo data: 2019-05-17
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos sporto medicinos centras
Pareigos: Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus vedėjas
Pareigybės aprašymas:

LIETUVOS SPORTO MEDICINOS CENTRO

TEISĖS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUSVEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos sporto medicinos centro (toliau - LSMC) Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas (toliau - Vedėjas) priimamas į darbą ir atleidžiamas iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais pagrindais bei tvarka, laikantis įstaigos vadovo patvirtintų norminių aktų, reglamentuojančių minėtas procedūras.

2. Vedėjo pareigybė yra priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų grupei.

3. Pareigybės lygis – A2.

4. Pareigybės paskirtis – organizuoti Skyriaus darbą, užtikrinti LSMC veiklos teisėtumą, atstovauti LSMC kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, informuoti darbuotojus apie naujus teisės aktus, organizuoti personalo ir viešųjų pirkimų dokumentų tvarkymo funkcijas.

5. Vedėjas yra tiesiogiai pavaldus LSMC direktoriui.

6. Vėdejui laikinai nesant (liga, komandiruotė, atostogos ir kt.), jį pavaduoja LSMC direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

7. Vedėjas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

7.1. turėti aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilygintas išsilavinimas);

7.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį teisės srityje;

7.3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos taisykles ir kitas teisės aktų rengimo tvarkas;

7.4. mokėti rengti teisinius dokumentus, reglamentuojančius LSMC veiklą, atsiliepimus civilinėse ar administracinėse bylose, rengti medžiagą teisminiam nagrinėjimui, mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, vykdyti ir koordinuoti LSMC direktoriaus įsakymus, nurodymus ir kontroliuoti jų vykdymą;

7.5. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, personalo valdymą, priešgaisrinę ir darbų saugą;

7.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis, personalo ir dokumentų valdymo sistemomis;

7.7.mokėti vieną iš Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

III. FUNKCIJOS

8. Vedėjas vykdo šias funkcijas:

8.1. planuoja, koordinuoja ir organizuoja Skyriaus darbuotojų darbą;

8.2. užtikrina tvarkingą LSMC personalo bei viešųjų pirkimų dokumentų administravimą;

8.3. padeda organizuoti priėmimo į pareigas konkursus, dalyvauja parenkant darbuotojus;

8.4. teikia teisinę pagalbą, konsultuoja LSMC direktorių, direktoriaus pavaduotoją, LSMC darbuotojus teisiniais klausimais, susijusiais su Įstaigos įgyvendinamomis funkcijomis;

8.5. rengia darbuotojų pareigybių aprašymus, bendradarbiaujant su kitų Skyrių vedėjais;

8.6. rengia arba/ir organizuoja rengimą darbo sutarčių, jų pakeitimų, kitų veiklos norminių dokumentų (įsakymai, potvarkiai, sprendimai ir kt. dokumentai dėl darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo, atostogų suteikimo, komandiruočių, materialinių pašalpų ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo);

8.7. organizuoja darbuotojų asmens bylų tvarkymą, perdavimą archyvui pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą;

8.8. organizuoja LSMC administracijos darbuotojų atostogų suteikimo grafikų parengimą, teikia visų LSMC darbuotojų atostogų suteikimo grafikus tvirtinti LSMC direktoriui;

8.9. organizuoja LSMC raštvedybos tvarkymą, užtikrindamas teisės aktuose nustatytų reikalavimų įvykdymą;

8.10. vertina ir pagal kompetenciją teikia teisines išvadas bei pasiūlymus LSMC sudaromų sutarčių, kitų dokumentų (išskyrus finansinius) projektams;

8.11. LSMC direktoriaus pavedimu organizuoja ir (ar) atlieka pagal kompetenciją Skyrių ar atskirų darbuotojų veiklos patikrinimus;

8.12. LSMC direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų, LSMC darbuotojų prašymus, skundus bei pranešimus, rengia LSMC atsakymų, sprendimų projektus;

8.13. pagal kompetenciją kartu su kitais LSMC skyriais kontroliuoja darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia LSMC direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo sąlygų Įstaigoje gerinimo;

8.14. savo kompetencijos ribose dirba su personalo apskaitos valdymo sistema, organizuoja sau pavaldžių darbuotojų tinkamą darbą su personalo apskaitos bei dokumentų valdymo sistemomis, užtikrina greitą ir tikslų duomenų suvedimą į šias sistemas,

8.15. padeda LSMC direktoriui formuoti LSMC personalo mokymo prioritetus, sudaro darbuotojų metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

8.16. pagal kompetenciją padeda LSMC direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

8.17. padeda LSMC direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;

8.18. dalyvauja LSMC darbuotojų veiklos vertinime, LSMC veiklos procesų tobulinime, kokybiško pacientų aptarnavimo užtikrinime;

8.19. atstovauja LSMC direktoriaus įgaliojimu visuose įstaigose, įmonėse, organizacijose, visų instancijų teismuose;

8.20. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;

8.21. vykdo kitus teisėtus LSMC direktoriaus pavedimus.

IV. TEISĖS

9. Vedėjas savo kompetencijos ribose turi teisę:

9.1. rengti direktoriaus įsakymų ir kitų Įstaigos norminių aktų projektus;

9.2. duoti sau pavaldiems Skyriaus darbuotojams privalomus vykdyti nurodymus;

9.3. tikrinti kaip vykdomi LSMC direktoriaus įsakymai, Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų institucijų nutarimai, susiję su LSMC veikla;

9.5. kontroliuoti kaip laikomasi darbo tvarkos taisyklių, pareigybių aprašymuose nurodytų reikalavimų;

9.6. kelti savo profesinę kvalifikaciją;

9.7. atstovauti LSMC direktoriaus įgaliojimu visuose įstaigose, įmonėse, organizacijose, visų instancijų teismuose;

9.8. pasirašyti arba vizuoti LSMC vidaus dokumentus;

9.9. atsisakyti teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklės įpareigoja saugoti informaciją;

9.10. naudotis jam patikėtomis Įstaigos materialinėmis vertybėmis.

V. ATSAKOMYBĖ

10. Vedėjas pagal savo kompetenciją atsako už:

10.1. šiame pareigybės aprašyme apibrėžtų pareigų vykdymą;

10.2. teikiamų dokumentų, projektų, savo parašu patvirtintų, žinių bei kitų duomenų tikrumą;

10.3. Skyriaus darbuotojų darbo drausmę, apie darbo drausmės pažeidimus privalo pranešti LSMC direktoriui;

10.4. Skyriuje esančio turto, kitų jam patikėtų išteklių, racionalų ir taupų naudojimą bei saugojimą;

10.5. už darbuotojų asmens bylų sudarymą, duomenų teisingumą ir saugumą.

11. Vedėjas privalo saugoti Įstaigos komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas šias pareigas.

12. Vedėjas už savo darbą atsiskaito LSMC direktoriui.

13. Vedėjas už jam priskirtų pareigų neatlikimą, netinkamą atlikimą, taip pat už savo kompetencijos viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. BENDROSIOS NUOSTATOS

14. Vedėjo pareigybės aprašymas, jo papildymai ir pakeitimai tvirtinami LSMC direktoriaus įsakymu Įstaigoje nustatyta tvarka.

15. Su šiuo pareigybės aprašymu Vedėjas susipažįsta ir patvirtina tai savo parašu.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 39
Telefonas: 8 5 270 5112
El. paštas: info@lsmc.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.