Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas (Pareiginės algos koeficientas - 13,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42250
Skelbimo data: 2019-09-10
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pareigos: Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas (Pareiginės algos koeficientas - 13,4) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. VKE-304

TEISĖS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Valstybės tarnautojo pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) vidaus administravimą, apimant NVSC veiklos teisėtumo užtikrinimo, teisių ir teisėtų interesų gynimo, viešųjų pirkimų vykdymo ir korupcijos prevencijos funkcijas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities Skyriaus veiklos administravimo; NVSC veiklos teisėtumo užtikrinimo; teisių ir teisėtų interesų gynimo; viešųjų pirkimų vykdymo; korupcijos prevencijos funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius arba vientisų studijų teisinį universitetinį išsilavinimą);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
4.4. būti gerai susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų vykdymą, darbo santykius ir korupcijos prevenciją;
4.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą ir valdymą;
4.7. gebėti planuoti, organizuoti Skyriaus darbą.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. vadovauja Skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir atsako už Skyriaus veiklą įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas;
5.2. užtikrina tinkamą Skyriaus veiklos vykdymą laiku, teikia siūlymus NVSC direktoriui ir/ar direktoriaus pavaduotojui dėl Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
5.3. koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų vykdomą veiklą;
5.4. planuoja, analizuoja ir atsiskaito už Skyriaus darbą;
5.5. organizuoja NVSC veiklos teisėtumo užtikrinimą;
5.6. vertina, ar NVSC struktūrinių padalinių parengti teisės aktų ir kitų teisinių dokumentų projektai atitinka teisės aktų ir teisės technikos reikalavimus, teikia pastabas ir siūlymus;
5.7. rengia teisės aktų projektus NVSC veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
5.8. teikia teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir siūlymus darbuotojams teisės aktų projektų ir kitų teisinių dokumentų rengimo, tobulinimo bei teisės aktų taikymo klausimais;
5.9. rengia ir vertina sutarčių projektus;
5.10. rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus ir kitus procesinius dokumentus;
5.11. formuoja vieningą administracinių nusižengimų teisenos vykdymo praktiką;
5.12. užtikrina atstovavimą ir atstovauja NVSC teismuose bei kitose institucijose;
5.13. teikia teisėkūros iniciatyvas;
5.14. organizuoja NVSC viešųjų pirkimų vykdymą, atlieka viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę;
5.15. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę NVSC veiklos srityse;
5.16. teikia pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės NVSC veiklos srityse, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų;
5.17. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
5.18. organizuoja priemones, užtikrinančias Skyriaus darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas, kontroliuoja jų vykdymą;
5.19. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
5.20. vykdo finansų kontrolę;
5.21. teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
5.22. atlieka įstatymais ir kitais teisės aktais pareigybei nustatytas funkcijas;
5.23. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
5.24. laiku ir kokybiškai vykdo kitus NVSC direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai ir pasiekti įstaigos veiklos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus NVSC direktoriui.


Susipažinau
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 08
El. paštas: Vaiva Apanavičiūtė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.apanaviciute@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.