Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43712
Skelbimo data: 2020-02-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.40
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. sausio 23 d.
įsakymu Nr. VK-10

TEISĖS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga prekių, paslaugų ir darbų viešiesiems pirkimams organizuoti, jų dokumentams tvarkyti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – viešųjų pirkimų.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
4.1. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
4.6. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos (toliau tekste – Administracija) direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą, tiesiogiai atsiskaito Skyriaus vedėjui;
5.2. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
5.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
5.4. teikia su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją viešuosius pirkimus kontroliuojančioms ir priežiūrą vykdančioms institucijoms, Administracijos vadovams vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų teisės norminių aktų reikalavimais;
5.5. rengia ir teikia atitinkamoms institucijoms Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka numatytus skelbimus, ataskaitas bei kitus dokumentus;
5.6. administruoja Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) ir Administracijos viešųjų pirkimų sistemą EcoCost;
5.7. rengia viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių projektus;
5.8. rengia ir teikia atsakingam darbuotojui informaciją savivaldybės interneto svetainės skyriui „Viešieji pirkimai“;
5.9. vykdo viešųjų pirkimų atitikties teisės aktams priežiūrą.
5.10 . tvarko pirkimų verčių apskaitą;
5.11. kaupia ir analizuoja informaciją apie Administracijos atliktus arba nutrauktus viešuosius pirkimus, apibendrina rezultatus bei padarytas klaidas, jų priežastis ir tobulina pirkimo dokumentus, procedūrų vykdymą, atliekant naujų viešųjų pirkimų procedūras, siekiant išvengti klaidų;
5.12. tvarko Skyriaus ataskaitinę dokumentaciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją ir teikia ataskaitas kitoms institucijoms;
5.13. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją priima interesantus, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų gaunamus pareiškimus, prašymus, raštus, skundus ir rengia atsakymų projektus;
5.14. pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus rengia, kaupia ir tvarko Skyriuje atliekamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų dokumentus, teikia Viešųjų pirkimų tarnybai ataskaitas pagal Skyriuje atliktus pirkimus;
5.15. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
5.16. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei Savivaldybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo procese;
5.17. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą Administracijos darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
5.18. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
5.19. nesant Skyriaus vyriausiojo specialisto (atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kitais atvejais) atlieka Skyriaus vyriausiajam specialistui (viešieji pirkimai) nustatytas funkcijas;
5.20. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos teisės aktams.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

______________

Informacija apie įstaigą: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda tel. 8 343 68624, el. p. personalas@kazluruda.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Inga Rameikaitė-Bukaveckienė
Telefonas: 8 5 2196826
El. paštas: inga.rameikaite-bukaveckiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.