Teisės skyriaus teisininkas (1249,6 Eur neatskaičiavus mokesčių)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63281
Skelbimo data: 2020-02-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Teisės skyriaus teisininkas (1249,6 Eur neatskaičiavus mokesčių)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:

TEISĖS SKYRIAUS TEISININKO (SPECIALISTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Teisės skyriaus (toliau – skyrius) teisininkas (specialistas), darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – atstovauti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose, rengti teisės aktų projektus.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų teisės studijų kryptiesaukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties klausimus;

5.4. mokėti dirbti „Microsoft Windows“ operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu;

5.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nustatyta šiai pareigybei Migracijos departamento direktoriaus patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atstovauja Migracijos departamento interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba, jeigu reikia, koordinuoja atstovavimą Migracijos departamento interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba, jeigu reikia, koordinuoja susijusių dokumentų rengimą;

6.2. rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba, jeigu reikia, koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą;

6.3. vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba, jeigu reikia, koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą bei rengia teisines išvadas arba esant poreikiui koordinuoja teisinių išvadų rengimą;

6.4. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo;

6.5. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, teikia informaciją, rengia atsakymų ir kitų raštų projektus;

6.6. rengia ir teikia su teisės klausimais susijusią informaciją arba, jeigu reikia, koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą;

6.7. konsultuoja Migracijos departamento darbuotojus teisės aktų Migracijos departamento kompetencijos srityse aiškinimo ir taikymo klausimais, kad būtų užtikrinta vienoda ir tinkama teisės taikymo praktika.

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Migracijos departamento veikla susijusius pavedimus.

_____________________________

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 271 71 12
El. paštas: info@migracija.gov.lt
Adresas: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.