Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 74923
Skelbimo data: 2021-11-26
Skelbimas galioja iki: 2021-12-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 9.12
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,614.24
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: http:

//www.policija.lrv.lt Pagal profesinio darbo stažą atlyginimo koeficientai nuo 9,12 iki 9,60.
Pareigybės aprašymas:
TEISĖS SKYRIAUS
Vyriausiojo specialisto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(funkcijos kodas – 33102)


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybė priklauso specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A1.


II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba teisininko profesinę kvalifikaciją (vientisosios studijos)) išsilavinimą;
3.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su policijos veikla ir šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis, ir gebėti juos taikyti praktiškai;
3.3. išmanyti teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;
3.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
3.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. dalyvauja rengiant Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir policijos įstaigų iniciatyva teikiamus teisės aktų projektus ir vertinant motyvuotus siūlymus dėl teisės aktų pripažinimo netekusiais galios ar jų pakeitimo;
4.2. pagal kompetenciją vertina, ar Policijos departamento ir policijos įstaigų vadovybei teikiamų įsakymų ir įsakymais tvirtinamų instrukcijų, nuostatų ir kitų teisės aktų projektai atitinka galiojančių įstatymų ir poįstatyminių aktų reikalavimus, esant teisės aktų prieštaravimams, teikia pasiūlymus;
4.3. dalyvauja rengiant ir derinant tarpžinybinius susitarimų projektus Policijos departamentui ir policijos įstaigoms priskirtais klausimais;
4.4. vertina ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teikiamų derinti teisės aktų projektų;
4.5. dalyvauja rengiant ir pagal kompetenciją vertina individualius sandorius ir susitarimus, sudaromus Policijos departamento ir policijos įstaigų vardu;
4.6. pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus arba siūlo juos perduoti nagrinėti kitai kompetentingai institucijai;
4.7. atstovauja Policijos departamentui ir policijos įstaigoms teisės aktų taikymo klausimais įvairiose institucijose;
4.8. pagal kompetenciją teisės taikymo ir teisėkūros klausimais teikia teisinio pobūdžio pagalbą ir konsultacijas, informaciją apie galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus policijos darbuotojams;
4.9. pagal kompetenciją vertina ir derina išvadas dėl tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų, vertina siūlymus dėl atsakomybės taikymo;
4.10. nustatyta tvarka dalyvauja viešųjų pirkimų, etikos, teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimo komisijų veikloje;
4.11. atstovauja Policijos departamentui ir policijos įstaigoms visų instancijų teismuose ir administracinių ginčų komisijose;
4.12. rengia atsakymų į fizinių ir juridinių asmenų skundų projektus bendro pobūdžio teisės normų taikymo klausimais;
4.13. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus;
4.14. šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus patarėjui (turinčiam pavaldžių asmenų).


_________________________

Susipažinau

_________________________________
(parašas)
_________________________________
(vardas, pavardė)
_________________________________
(data)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 9731
El. paštas: info@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.