Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 53094
Skelbimo data: 2022-09-12
Skelbimas galioja iki: 2022-09-26
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,448.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą: Galima darbo vieta šiuose miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Utenoje, Marijampolėje, Alytuje, Panevėžyje ar Šiauliuose.
Daugiau informacijos apie įstaigą rasite Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TEISĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. teisė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. teisės aktų įgyvendinimo srityje.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. teisėkūra ir teisės taikymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
8. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
9. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
12. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
13. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
14. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
16. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
17. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
19. Pagal kompetenciją analizuoja teismų praktiką ir teikia pasiūlymus dėl Aplinkos ministerijos kompetencijai priskirtų teisės aktų tobulinimo.
20. Pagal kompetenciją konsultuoja, teikia paaiškinimus, pasiūlymus, metodinę ir kitą pagalbą Europos Sąjungos teisės klausimais paskirtiems į ES Tarybos ar/ir Europos Komisijos komitetus ir darbo grupes Agentūros atstovams anglų kalba, teikia konsultacijas teisės aiškinimo ir taikymo klausimais Agentūros administracijos padaliniams.
21. Pagal kompetenciją paskelbia informaciją, ją atnaujina Agentūros interneto ir intraneto svetainėse, paskelbia Agentūros administracinių paslaugų teikimo aprašymus ir juos atnaujina Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje, taip pat Agentūros interneto svetainėje pateikia nuorodą į šioje sistemoje paskelbtą administracinės paslaugos teikimo aprašymą.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – teisė;
arba:
22.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.4. darbo patirties sritis – teisės srityje;
22.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;
23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
23.1. kalba - anglų;
23.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
24. Atitikimas kitiems reikalavimams:
24.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. komunikacija - 3 lygis;
25.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
25.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
25.4. organizuotumas - 3 lygis;
25.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. derybų valdymas - 3 lygis;
26.2. informacijos valdymas - 3 lygis.
27. Profesinė kompetencija:
27.1. teisės išmanymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Patarėjas
Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė
Telefonas: +37052717137; +37067286090
El. paštas: migle.noreikaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.