Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43893
Skelbimo data: 2020-02-26
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 14 d.
įsakymu Nr. B1-607
(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2020 m. vasario 18 d.
įsakymo Nr. B1-121 redakcija)

TEISĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (8)


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų laikymąsi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) ir jos teritorinių padalinių veikloje, užtikrinti Tarnybos priimamų teisės aktų teisėtumą ir pagrįstumą, dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, teikti teisines konsultacijas, įskaitant maisto saugos ir kokybės, kitų privalomųjų reikalavimų, veterinarijos, Tarnybos ir jo teritorinių padalinių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, pagal atskirą įgaliojimą atstovauti Tarnybai ir jos teritoriniams padaliniams teismuose ir kitose ikiteisminio tyrimo institucijose, kitiems Skyriui iškeltiems uždaviniams vykdyti.


III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – teisės srityje.


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą ir gebėti juos taikyti praktiškai;
4.4. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitais teisės aktais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės politiką veterinarijos ir maisto srityse, vartotojų teisių apsaugos maisto srityse, Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais, žinoti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reglamentuojančius maisto saugą, veterinariją ir vartotojų teisių apsaugą maisto srityje;
4.5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas, analizuoti teisės aktus ir taikyti juos praktikoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. atlieka teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą, maisto saugą, veterinariją ir vartotojų teisių apsaugą maisto srityje, analizę, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių maisto saugą, veterinariją, vartotojų teisių apsaugą maisto srityje, lyginamąją analizę;
5.2. rengia įsakymų, kitų teisės aktų projektus, dalyvauja įsakymų, kitų teisės aktų projektų rengimo darbo grupėse, komisijose, užtikrindamas aiškų, pagrįstą ir teisėtą maisto ir veterinarijos bei vartotojų teisių apsaugos maisto srityje klausimų reglamentavimą;
5.3. rengia mokymus Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, konsultuoja Tarnybos pareigūnus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse įtvirtintų nuostatų taikymo ir kitais Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais;
5.4. analizuoja, vertina, derina ir koordinuoja Tarnybos specialistų rengiamų teisės aktų projektus, sutarčių, kuriose Tarnyba yra šalimi, rengimą Tarnybos veiklos srityse, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų laikymąsi, tinkamą teisinį atitinkamų sričių reglamentavimą;
5.5. vertina kitų institucijų ar įstaigų parengtų teisės aktų projektus, užtikrindamas, kad su Tarnybos veikla susijusios nuostatos yra teisėtos ir pagrįstos, neviršijančios Tarnybai suteiktų įgaliojimų ir priskirtų funkcijų;
5.6. teisės aktų nustatyta tvarka rengia bei valstybės institucijoms, piliečiams teikia informaciją, nagrinėja pareiškimus, skundus, pasiūlymus maisto saugos, veterinarijos ir vartotojų teisių apsaugos maisto srityje klausimais, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų laikymąsi, tinkamą piliečių aptarnavimą ir institucijų bendradarbiavimą;
5.7. pagal atskirą įgaliojimą atstovauja Tarnybai ir jos teritoriniams padaliniams Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose ikiteisminėse administracinių ginčų nagrinėjimo institucijose, užtikrindamas Tarnybos interesų gynimą ir vartotojų teisių apsaugą maisto srityje;
5.8. rengia ieškinio pareiškimus (skundus), atsiliepimus į ieškinio pareiškimus (skundus) ir kitus procesinius dokumentus;
5.9. teikia juridines konsultacijas Tarnybos ir jos teritorinių padalinių valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, maisto ir veterinarinės kontrolės, vartotojų teisių apsaugos maisto srityje klausimais;
5.10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis (Vyriausybe, teismais ir kt.) sprendžiant kylančius teisinius klausimus;
5.11. nustatyta tvarka dalyvauja susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose, darbo grupėse, komitetuose, komisijose maisto, veterinarijos, darbo teisės ir kitais Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais;
5.12. savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
5.13. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant;
5.14. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Susipažinau
___________________________
(parašas)
___________________________
(vardas, pavardė)
___________________________
(data)
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta - Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriuje (Vilniuje). Kontaktinis asmuo: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Vaškelienė, tel. (8 5) 249 1638, el. p. irena.vaskeliene@vmvt.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė
Telefonas: 8 5 2717137
El. paštas: migle.noreikaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.