TEISĖS SKYRIUS Teisininkas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67562
Skelbimo data: 2020-11-13
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: TEISĖS SKYRIUS Teisininkas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
TEISĖS SKYRIAUS
TEISININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Teisės skyriaus teisininkas (profesijos kodas – 261103) yra specialistų grupės darbuotojas.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) teisės studijų krypčių grupės išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1metų teisinio darbo patirtį teismo procesinių dokumentų ar teisės aktų rengimo srityje arba atstovaujant visų instancijų teismuose ar ikiteismine tvarka ginčus nagrinėjančiose institucijose;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, automobilių kelių priežiūrą ir plėtrą, civilinę ir administracinę teisę, civilinį procesą, administracinių bylų teiseną ir mokėti juos taikyti praktiniame darbe;
2.4. išmanyti Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles ir Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
2.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
2.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
2.7. mokėti vertinti teisines situacijas, gebėti teisingai pritaikyti teisines normas.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
3.1. rengia ieškinius, pareiškimus (skundus), atsiliepimus ir kitus procesinius dokumentus;
3.2. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) interesams teismuose nagrinėjant nesudėtingas bylas;
3.3. pagal kompetenciją atstovauja Kelių direkcijos interesams kitose institucijose;
3.4. rengia Kelių direkcijos kompetencijai priskirtų teisės aktų projektus, Kelių direkcijos vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;
3.5. Kelių direkcijos vadovybės pavedimu rengia bendrus su kitomis institucijomis teisės aktų projektus, dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose;
3.6. pagal kompetenciją teisiniu požiūriu nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų ir pasiūlymus;
3.7. analizuoja ir sistemina teismų praktiką, susijusią su Kelių direkcijos vykdomomis funkcijomis;
3.8. vertina kitų struktūrinių padalinių parengtus sutarčių projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
3.9. pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų, įmonių, įstaigų ar organizacijų pareiškimus, skundus, prašymus, paklausimus, pretenzijas, rengia atsakymų į juos projektus;
3.10. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Kelių direkcijos pozicijai;
3.11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vadovo ar Kelių direkcijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

______________________

Susipažinau

________________
(Parašas)
_________________
(Vardas ir pavardė)

20__m. ______________________ ___ d.
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta - J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius. Darbo užmokestis (bruto) nuo 1618 - 2427 EUR.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 232 9600
El. paštas: lakd@lakd.lt
Adresas: Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.